Testiraportointi eri sidosryhmille

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Major/Subject
Tietojenkäsittelyoppi
Mcode
T-76
Degree programme
Language
fi
Pages
91+8
Series
Abstract
Yrityksissä kiinnitetään usein liian vähän huomiota testaukseen, eikä testauksen toimintaedellytyksiä osata turvata. Testauksen etenemiseen ja järjestelmän laatuun kohdistuu riskejä, jotka tulisi havainnoida mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Tässä tutkimuksessa pyritään kehittämään päivittäistä testiraportointia eri sidosryhmille ongelmien ja riskien kommunikoimisen, testauksen huomioimisen ja läpinäkyvyyden tueksi. Tutkimuksessa käsitellään olennaisilta osin mittaamisen teoriaa sekä yleisesti käytettyjä testiraportointikäytäntöjä ja testimittareita. Testauksen sidosryhmiä ei ole onnistuneesti määritelty kirjallisuudessa. Myöskään testiraportoinnin kohderyhmiä ei ole määritelty. Diplomityössä määritellään testauksen sidosryhmät Veikkaus Oy:ssä ja sidosryhmien tarpeet sekä kehitetään työkalu, joka vastaa määriteltyihin raportointitarpeisiin. Työkalun avulla mahdollistetaan päivittäinen raportointi lisäämättä testauksen työtä kohtuuttomasti. Työkalun käyttöä tutkitaan pilottiprojektin avulla. Testiraportoinnin avulla onnistuttiin kommunikoimaan testauksen ongelmia ja riskejä sekä kasvattamaan testauksen läpinäkyvyyttä päätöksiä tekeville tahoille. Erityisesti etenemisen seuranta parani. Samoin ohjelmiston laadun seuranta oli projektijohdolle helpompaa testiraportointityökalun avulla. Sidosryhmien, jotka eivät osallistu päätöksentekoon, osalta ei saatu juurikaan tuloksia vähäisestä käytöstä johtuen.
Description
Supervisor
Sulonen, Reijo
Thesis advisor
Beijar, Thomas
Keywords
testing, testaus, test reporting, testiraportointi, stakeholders, mittarit, metrics, sidosryhmät
Other note
Citation