Tuotekehityksen alkuvaihe - empiirinen katsaus Suomen teollisuuteen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Major/Subject
Koneensuunnitteluoppi
Mcode
Kon-41
Degree programme
Language
fi
Pages
79
Series
Abstract
Työssä tutkittiin suomalaisten teollisuusyritysten toimintatapoja tuotekehityksen alkuvaiheessa. Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena. Tuotekehityksen alkuvaiheeksi määriteltiin tuotemahdollisuuksien tunnistaminen ja tuotekonseptien muodostaminen sekä näihin liittyvät valinnat. Kyselytutkimuksen kysymykset muodostettiin kirjallisuudessa hyviksi havaittujen toimintatapojen perusteella. Kysymyksiä täydennettiin yritysten kanssa käytyjen keskusteluiden ja testihaastatteluiden avulla. Varsinainen tiedonkeruu toteutettiin internet-lomakkeella ja kyselyyn vastasi kaikkiaan 46 yritystä. Kaiken kaikkiaan 139 yritystä pyydettiin vastaamaan kyselyyn. Tulosten mukaan suomalaiset teollisuusyritykset ovat huomioineet jossain määrin tuotekehityksen alkuvaiheen vaatimuksia tuotekehitystoiminnassaan: osaaminen on poikkitieteellistä ja vakioituja toimintatapoja on pyritty muodostamaan. Tuotekonseptien kehitykseen yrityksillä oli lähes poikkeuksetta jonkinasteiset vakioidut toimintatavat. Tarkasteltaessa tuotekehityksen alkuvaiheen lopputulosta voidaan sanoa, että Suomessa varmistetaan etenkin tuotekonseptien tekninen toteutettavuus hyvin. Loppukäyttäjien hyväksynnän varmistamisessa yritykset eivät koe saavuttavansa aivan yhtä hyvää tasoa. Markkinat pyritään kuitenkin huomioimaan tuotekehityksen alkuvaiheen aikana tehtävissä valinnoissa ja tavallisesti markkinointi osallistuu tuotekonseptien kehittämiseen. Tuotekehityksen alkuvaiheen mittaamiseen soveltuvien mittareiden kehittämiseen havaittiin tarve. Tässä tutkimuksessa mukana olleet tuotekehityksen mittaamisessa tavallisesti käytetyt mittarit eivät riitä tuotekehityksen alkuvaiheen mittaamiseen sillä tasolla, että yritysten vertailu olisi mahdollista.
Description
Supervisor
Ekman, Kalevi
Thesis advisor
Perttula, Matti
Keywords
Other note
Citation