Itkonniemen ranta muutoksessa - teollisuusalueesta eläväksi kaupunginosaksi

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
P1 Ark A
Date
2016
Department
Major/Subject
Yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus
Mcode
A-36
Degree programme
Language
fi
Pages
102
Series
Abstract
Diplomityön tavoitteena on pohtia Kuopion ruutukaavakeskustan koillispuolella sijaitsevan Itkonniemen rannan muutosta ja havainnollistaa sen yksi mahdollinen kehityspolku. Keskeinen teema työssä on transformaation käsite; alueiden muutoksen ymmärtäminen jatkuvana prosessina selvärajaisten projektien sijaan. Kuopion Itkonniemen ranta-alue on ollut viimeisen sadan vuoden ajan teollisuuden käytössä. Alueen länsipuolelle perustettiin 1920-luvun alussa kaupungin kasvaessa suuri tulitikkutehdas, joka 1940-luvulle tultaessa on muuttunut vaneritehtaaksi. Vanerikoneiden hiljennyttyä lopullisesti vuonna 2005 ovat tilat vajaakäytöllä ja odottavat uutta elämää. Itkonniemen rannan länsipuoli on vielä nykyisellään pienteollisuuden ja palvelutoimintojen käytössä, mutta kaupunkirakenteen tiivistyminen ja alueen keskeinen sijainti luovat tarpeen myös näiden alueiden kehittämiselle. Itkonniemen ranta sijaitsee hyvällä paikalla Kuopion kaupunkirakenteessa, Kallaveden rannalla. Alueelta avautuu näkymä kohti Kuopion matkustajasatamaa ja keskustaa. Matkaa kaupungin keskipisteeseen eli Kuopion torille kertyy vain muutama kilometri. Vuosisadan alun teollisuusalueille tyypillisesti myös junarata kulkee aivan alueen vieressä. Suunnitelman lähtökohtana on alueen kehittyminen eläväksi, urbaaniksi kaupunginosaksi, joka tarjoaa asuntoja keskustan läheisyydestä, paikkoja keskustaa tukevalle kaupalle ja toimistoille, sekä jatkaa kaupungin rantoja kiertävää virkistysalueiden sarjaa. Keskeisiä suunnitteluperiaatteita ovat alueen identiteetti, kaupunkimaisuus ja kestävä kehitys. Diplomityö on jaettu kolmeen osaan, joista ensimmäinen pohtii transformaation käsitettä muuttuvan kaupunkiympäristön kannalta. Toisessa osassa perehdytään alueeseen ensin yleisemmin sen taustoihin ja sitten perinteisen alueanalyysin avulla. Toisen osan lopuksi esitetään johtopäätökset ja kootaan yhteen alueen tärkeät ominaisuudet. Kolmas osa esittelee Itkonniemen ranta-alueen ideasuunnitelman, yhden alueen mahdollisen tulevaisuuden kehitysnäkymän.

The aim of my thesis is to study transformation of Itkonniemi waterfront area in Kuopio northeast side of city grid and present one potential path the area could be developed. The central theme in this work is the concept of transformation: understanding change, modification and alteration of urban areas as a continuous process instead of well-defined projects. Itkonniemi waterfront has been in industrial use for the past 100 years. The eastern part has been occupied from the 1920s by a large-scale matchstick factory, changing to plywood production in the1940s. Now the factory has been unoccupied since production ended in 2005. The facilities are under-utilised and are waiting for a new life. The west side of Itkonniemi waterfront is nowadays in small industrial and office use, thus the densifying urban areas and proximity of city centre generate expectations for developing of these areas. Itkonniemi waterfront is well situated in Kuopio urban context, on the shores of Kallavesi, the main water district in the city. Views from the area open towards passenger port and city centre. Distance from the city’s centre point, the market square is only a couple of kilometers. Railway is passing right next to the area as is typical for 20th century industrial areas. Starting point for the design is area’s development into lively, urban city district that offers centrally located living, retail properties and connects it into city’s existing recreational routes and areas. Central planning principles are identity, urbanity and sustainable development. The thesis consists of three parts. The first part deals with the term of transformation in context of changing urban environment. In the second part insight is given into the planning area first in general level and then using area analysis. In the end of the second part the results are analyzed to make conclusions and to gather together the important characteristics of the area. The third part presents idea-focused plan of Itkonniemi waterfront seen as one possible future development path.
Description
Supervisor
Harris, Trevor
Thesis advisor
Lehto, Antti
Keywords
kaupunkisuunnittelu, teollisuusalueet, transformaatio, paikan identiteetti
Other note
Citation