Vaikuta välittämällä - vapaaehtoisten johtaminen voittoa tavoittelemattomissa organisaatioissa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Bachelor's thesis
Date
2020
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Johtaminen
Language
fi
Pages
30 + 2
Series
Abstract
Tässä työssä tutkitaan vapaaehtoisten johtamista ja sen merkitystä voittoa tavoittelemattomissa organisaatioissa. Vapaaehtoistyöllä on yksilöllisen ja yhteiskunnallisen merkityksen lisäksi myös taloudellista merkitystä. Vapaaehtoistyön suurimmat haasteet liittyvät vapaaehtoisten rekrytointiin ja sitoutumiseen. Sitoutumiseen on kuitenkin mahdollista vaikuttaa sillä, kuinka vapaaehtoisia johdetaan. Tämän työn tavoitteena on ollut tunnistaa vapaaehtoisten johtamiseen parhaiten soveltuvia johtamisen näkökulmia sekä näitä yhdistäviä tekijöitä. Vapaaehtoiset tekevät työtä omasta vapaasta tahdostaan ilman materiaalista korvausta. Vapaaehtoistyötä tehdään yleisimmin erilaisissa voittoa tavoittelemattomissa organisaatioissa, jotka vaikuttavat laajasti monella yhteiskunnan eri osa-alueella. Voittoa tavoittelemattomilla organisaatioilla on usein niin halutessaan käytössään ainutlaatuinen resurssi, vapaaehtoiset vapaaehtoisten johtajat. Tällaiset johtajat ovat arvokas voimavara organisaatiolle, sillä he pyrkivät hyödyntämään johtamisen lainalaisuuksia jopa palkattuja kollegoitaan tehokkaammin. Erityisen hyvin vapaaehtoisten johtamiseen soveltuvia johtamisen näkökulmia ovat transformatiivinen johtajuus, palveleva johtajuus sekä LMX-teoria. Transformatiivinen johtaja haastaa, motivoi ja innostaa, palvelevan johtajan keskittyessä ensisijaisesti palvelemaan seuraajiaan. LMX-teoria vuorostaan tarkastelee johtajan ja seuraajan suhdetta ja siihen liittyviä tärkeitä lainalaisuuksia. Edellä mainittuja johtamisen näkökulmia yhdistää viestinnän, luottamuksen ja vuorovaikutussuhteiden keskeinen merkitys. Ilman johdonmukaista viestintää ei synny luottamusta. Ilman luottamusta suhteiden rakentaminen ja ylläpitäminen on mahdotonta. Edellä mainitut teemat ovat keskeisiä vapaaehtoisten johtamisessa, sillä voittoa tavoittelemattomissa, vapaaehtoisiin vahvasti luottavissa organisaatioissa johtaminen tapahtuu ennen kaikkea suhteissa. Vapaaehtoisia johdettaessa on ymmärrettävä vapaaehtoisten johtamisen konteksti ja siihen liittyvät erityispiirteet. Johdonmukaisen viestinnän sekä luottamuksen ja suhteiden rakentamisen merkitys tämän erityisen ryhmän johtamisessa on äärimmäisen tärkeä. Aito välittäminen, joka näkyy erityisesti luonnollisten suhteiden syntymisenä, on paras tapa vaikuttaa ihmisiin, jotka tekevät työtä ilman korvausta, omasta vapaasta tahdostaan. Luottamusta tarvitaan myös vapaaehtoisten valtuuttamisen, joka on edellytys todelliselle muutokselle organisaatioissa ja yhteiskunnassa.
Description
Thesis advisor
Yli-Kauhaluoma, Sari
Keywords
vapaaehtoiset, voittoa tavoittelemattomaton organisaatio, johtaminen, transformatiivinen johtajuus, palveleva johtajuus, LMX-teoria
Other note
Citation