2020-luvun joulukortti - Mistä elementeistä syntyy kaupallinen postmoderni joulukorttikuvitus?

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2021
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master’s Programme in Visual Communication Design
Language
fi
Pages
126
Series
Abstract
Tämä opinnäytetyö tarkastelee suomalaisia joulukortteja ja sitä, miten suomalaista joulua ollaan visualisoitu joulukorttien kuvitusten kautta. Opinnäytetyön tarkoituksena on vastata kysymykseen 'Mistä elementeistä syntyy kaupallinen postmoderni joulukorttikuvitus?’. Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia suomalaisten joulukorttien kuva-aiheita ja niissä esiintyviä symboleita, värejä, hahmoja, tunnelmia, tarinoita ja muita visuaalisia elementtejä. Tarkoitus on selvittää, missä menee perinteisen joulukorttikuvituksen ja postmodernin joulukorttikuvituksen raja ja mitkä visuaaliset tekijät erottavat nämä toisistaan. Tässä käytännönläheisessä tutkimuksessa lähestytään aihetta kirjallisuuskatsauksen avulla, tutkimalla olemassa olevia joulukorttikuvituksia, pienimuotoisen kyselyn sekä oman luovan prosessin kautta. Tuloksena olen luonut postmodernin joulukortin sarjan, joku koostuu kahdeksasta erilaisesta postmodernista joulukortista. Opinnäyte koostuu kahdesta toistensa kanssa keskustelevasta osiosta: kirjallisesta tutkielmasta sekä taiteellisesta produktiosta. Kirjallisessa osassa tarkastelen suomalaisen joulun historiaa ja sen syntyvaiheita. Kartoitan myös joulukorttien kehittymistä ajan saatossa ja analysoin kuinka joulukorttien kuvitukset ovat vaikuttaneet visuaaliseen kulttuuriimme. Opinnäytetyössä käsitellään joulukorteille ominaisia visuaalisia piirteitä sekä tarkastellaan kuvittajille suunnatun kyselyn sekä kuva-analyysin kautta miten kuvittajat ovat tulkinneet suomalaista joulua joulukorttien kautta. Taiteellisessa tuotanto-osassa yhdistän havaintoni käytäntöön. Luon kahdeksan postmodernia joulukorttia, joiden avulla haastan itseni etsimään uutta inspiraatiota joulukorttien kuva-aiheisiin ja pohdin sitä, miten nykypäivän joulua voisi visualisoida postmodernilla tavalla. Tavoitteeni on selvittää taiteellisen projektini kautta, voiko joulun visuaalista kuvastoa rikastuttaa uusilla kuva-aiheilla ja symboleilla niin, että ne vetoavat myös joulukorttien ostajiin. Taiteellisen prosessin kautta pohdin, mitkä visuaaliset tekijät muodostavat postmodernin ja kaupallisen joulukortin. Avaan yksityiskohtaisesti joulukorttien tekoprosessin, käyn läpi tekemiäni luovia valintoja sekä analysoin niiden toimivuutta. Tutkimuksessa selviää, että joulukortit peilaavat vahvasti kulttuurihistoriaamme. Perinteiset kuva-aiheet ovat vakiinnuttaneet paikkansa joulukorttikuvastossamme, sillä niiden kautta ylläpidetään joulun perinteitä ja välitetään tärkeitä tunteita eteenpäin myös tuleville sukupolville. Postmoderni joulukortti tarvitsee perinteisiä visuaalisia elementtejä toimiakseen kaupallisesti. Ei ole kuitenkaan väärää tapaa visualisoida joulua, vaikka perinteikkyys ja kaupallisuus kulkevat käsi kädessä joulukorttien kuvituksien näkökulmasta.

This thesis looks at Finnish Christmas cards and how the Finnish Christmas has been represented through Christmas card illustrations. This thesis aims to answer the question: “Which elements create a commercial Christmas card illustration?”. The purpose of this thesis is to explore the Christmas card illustrations and their most common symbols, colors, characters, atmospheres, stories and other visual elements. The aim is to find out where the line is between traditional and postmodern Christmas card illustrations, and what are the essential elements that separate these from each other. In this practice-based research I approach the subject through a literature review, by examining existing Christmas card illustrations and visualizations, a small-scale survey, and through my own creative process. As a result, I have created a postmodern Christmas card series which consists of eight different postmodern Christmas cards. This thesis consists of two dialogical parts: a written part and an artistic production. The written part examines the history of the Finnish Christmas and what the most common traditions are behind it, and how we have celebrated it in our culture. I also map out the history of Christmas cards and how they have evolved and influenced our visual culture throughout time. The research analyzes Finnish Christmas card illustrations and their visual features and aesthetics, and examines how illustrators have interpreted the Finnish Christmas through Christmas card illustrations. In the production part I turn the observations into practice. I create a self-initiated artistic project in which I illustrate a postmodern Christmas card series, which includes eight different Christmas cards. With my project I will challenge myself to find the new inspiration of visualizing Christmas and evaluate what is considered a successful interpretation of today's postmodern Christmas card illustration. The research reveals that Christmas cards strongly reflect our cultural history. Traditional pictorial subjects have established their place in our Christmas card catalog, as they maintain Christmas traditions and pass on important emotions to future generations. A postmodern Christmas card needs traditional visual elements to work commercially. However, there is no wrong way to visualize Christmas, even though tradition and commercialism go hand-in-hand from the perspective of Christmas card illustrations.
Description
Supervisor
Ainoa, Minna
Thesis advisor
Karhumaa, Arja
Keywords
joulukortti, kuvitus, postmoderni, suomalainen joulu, taiteellinen työskentely, kuvittaminen
Other note
Citation