Maintenance of software platform of a machine control system

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Electrical Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2011
Major/Subject
Tehoelektroniikka
Mcode
S-81
Degree programme
Language
fi
Pages
[9] + 67
Series
Abstract
Tässä diplomityössä tutkittiin menetelmiä, joilla voidaan helpottaa koneenohjausjärjestelmän Linux-pohjaisen ohjelmistoalustan ylläpitotyötä ja ennustaa ylläpidon tulevia työmääriä. Menetelmiksi valittiin ohjelmiston laadun osatekijöiden mittaaminen ISO 9216 -standardista johdettujen ohjelmistomittausten avulla. Analyyttisen vertailuaineiston keraamiseksi osajoukkoa mittareista sovellettiin koneenohjausjärjestelmän prototyypin ohjelmistoalustan lisäksi myös kahteen muuhun sulautettuun Linux-järjestelmään. Vertailumittaukset toivat esiin suuria eroja esimerkiksi järjestelmien vasteajoissa. Nämä erot toimivat erinomaisina esimerkkeinä niistä ongelmista, joita tulevaisuuden ylläpitotyössä tullaan kohtaamaan. Laatumittareiden kehittämisessä pyrittiin mittariston automatisointiin, laitteistoriippumattomuuteen ja käytön helppouteen. Tuloksena saatiin laatumittaristo tukemaan sekä ohjelmistoalustan ylläpitäjien että ohjelmistoalustaa koneenohjausjärjestelmän sovelluskehityksessä hyödyntävien henkilöiden työtä. Laatumittareiden säännöllisellä käytöllä sekä ylläpidolla niitä voidaan tulevaisuudessa käyttää myös ohjelmistoalustan ylläpitotarpeiden ennustamiseen.
Description
Supervisor
Ovaska, Seppo
Thesis advisor
Sorsa, Timo
Keywords
software, ohjelmisto, maintenance, ylläpito, reliability, luotettavuus, efficiency, tehokkuus, responce time, vasteaika, performance, suorituskyky, Linux, Linux, machine control system, koneenohjausjärjestelmä
Other note
Citation