Asuintonttirahastojen yleistyminen Suomessa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2021-06-14
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Programme in Real Estate Economics (REC)
Language
fi
Pages
89+3
Series
Abstract
Asumiselle osoitetun tonttimaan vuokraamisella on pitkä historia Suomessa. Kunnat, kuten myös muut julkiset tahot ovat vuokranneet omistamiaan asuintontteja asunto-osakeyhtiöille jo vuosikymmenten ajan. Vuokralle tarjottaviin asuintontteihin sijoittavat tonttirahastot ovat yleistyneet Suomessa 2010-luvun aikana. Nykyisin Suomen suurimmissa kaupungeissa on tavanomaista, että yhtiömuotoiseen asuinrakentamiseen osoitetun tontin omistaa tonttira-asto. Tämän tukimuksen tavoitteena oli selvittää, miten asuintonttirahastot toimivat Suomessa. Lisäksi tutkimuksessa haluttiin selvittää kaupunkien asiantuntijoiden näkökulmia asuintonttirahastojen yleistymiseen. Tutkimuskysymyksiin vastattiin kirjallisuuskatsauksen ja haastattelututkimuksen kautta. Tutkimus rajattiin koskemaan Helsinkiä, Espoota, Vantaata, Tamperetta, Turkua ja Oulua. Lisäksi tutkimus rajattiin koskemaan vain yhtiömuotoiselle asuinrakentamiselle osoitettuihin tontteihin sijoittavia rahastoja. Tutkimuksessa haastateltiin asiantuntijoita viidestä eri kaupungista ja viidestä eri tonttirahastosta. Tutkimustulokset osoittivat, että asuintonttirahastojen maanvuokrasopimusmalleissa on paljon eroja. Maanvuokrasopimus solmitaan aina asunto-osakeyhtiön ja asuintonttirahaston välille. Kaikissa haastattelussa esiin tulleissa maanvuokrasopimusmalleissa asunto-osakeyhtiöllä on mahdollisuus ostaa joko tontti kokonaisuudessaan tai tontinosuuksia asuintonttirahastolta. Kirjallisuuskatsauksessa tuli kuitenkin esiin, ettei kaikkien asuintonttirahastojen maanvuokrasopimusmalleissa ole mahdollista ostaa tonttia tai tontinosuuksia vuokrakauden aikana. Tutkimustuloksista selvisi myös, että kaupunkien edustajat ovat huomanneet asuintonttirahastojen yleistymisen, ja tiedostavat asuintonttirahastojen välillä olevat erot sekä niiden vaikutukset. Tutkimustuloksista selvisi myös, että kaupunkien välillä on eroja sen suhteen, kuinka asuintonttirahastoille maan myymiseen suhtaudutaan. Lisäksi tutkimustuloksissa tuli esiin se, että rakennusliikkeet ovat laajalti omaksuneet tonttirahastojen kanssa yhteistyön. Saadut tutkimustulokset ajantasaistavat ja vahvistavat jo aiemmin aiheesta olemassa ollutta tietoa.

Leasing plots for residential use has a long history in Finland. Municipalities, as well as other public bodies, have been leasing residential plots to apartment house companies (asunto-osakeyhtiö in Finnish) for decades. Funds investing in residential plots have become more common in Finland during the 2010s. Today, in the largest cities in Finland, it is common, that the residential plot is owned by a plot fund. The aim of this study was to find out how a plot fund, which invests in residential plots operates in Finland. In addition, the study sought to find out the perspectives of experts of cities on the prevalence of the funds investing in residential plots. Research questions were answered through a literature review and an interview survey. The study was limited to Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, and Oulu. In addition, the study was limited to funds investing in residential plots. The study interviewed experts from five different cities and five different plot funds. The results of the study showed that there are many differences in the land lease agreements of residential plot funds. The land lease agreement is always concluded between the apartment house company and the plot fund. In all the land lease agreements, which emerged during the interviews, the apartment house company has the option to purchase either the entire plot or the plot shares from the plot fund. However, the literature review revealed that it is not possible to purchase a plot or shares of plot during the lease period in the land lease models of all plot funds. The research results also showed that the representatives of the cities have noticed the prevalence of residential plot funds and are aware of the differences between plot funds and, also of the effects of their existence. The survey results also revealed that there are differences between cities in terms of attitudes towards selling land to funds. In addition, the research results showed that construction companies have widely embraced cooperation with funds. The obtained research results update and confirm the already existing information on the topic.
Description
Supervisor
Viitanen, Kauko
Thesis advisor
Nummi, Juha
Keywords
tonttirahasto, valinnainen vuokratontti, kasvukeskus, maanvuokraus
Other note
Citation