Rakennusmateriaalien polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH-yhdisteet) ja niiden vaikutukset sisäilman laatuun

No Thumbnail Available
Files
Aydemir_Roni_2024.pdf (993.83 KB)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2024-04-21
Department
Major/Subject
Kone- ja rakennustekniikka
Mcode
ENG3043
Degree programme
Insinööritieteiden kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
38
Series
Abstract
Useat erityisesti 1800- ja 1900-luvuilla käytetyt rakennusmateriaalit sisältävät terveydelle haitallisia polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä eli PAH-yhdisteitä. PAH-yhdisteiden aiheuttamien merkittävien terveyshaittojen takia niiden esiintymistä ja mahdollisia sisäympäristöjen haittavaikutuksia on tärkeää selvittää. Tämä kandidaatintyö on kirjallisuustutkimus, jonka tavoitteena on selvittää rakennusmateriaaleista ja muista lähteistä peräisin olevien PAH-yhdisteiden esiintymistä sisäilmassa sekä niiden aiheuttamia sisäilmaongelmia ja terveyshaittoja. Lisäksi tutkimuksessa vertaillaan erilaisista eurooppalaisista sisäympäristöistä mitattuja PAH-yhdistepitoisuuksia suhteessa eri toimijoiden asettamiin sisäilman ohje- ja tavoitearvoihin. Työssä hyödynnetty lähdekirjallisuus koostuu pääasiassa Euroopassa vuoden 2010 jälkeen julkaistuista kansallisista ja kan-sainvälisistä tutkimusartikkeleista, raporteista ja ohjeistuksista. Lyhytaikainen altistuminen sisäilman PAH-yhdisteille voi aiheuttaa hetkellisiä oireita, kuten silmien ärsytystä, huimausta ja pahoinvointia. PAH-yhdisteet tunnetaan erityisesti niiden kar-sinogeenisista vaikutuksista, joita voi ilmetä pitkäaikaisen altistumisen seurauksena. Keskeisimpiä rakennusmateriaaliperäisiä sisäilman PAH-yhdisteiden lähteitä ovat laajasti erilaisiin kosteuden- ja vedeneristystarkoituksiin käytetyt kivihiiliterva- ja bitumipohjaiset rakennustuotteet. Näiden lisäksi PAH-yhdisteitä voi kulkeutua sisäilmaan myös lukuisista muista lähteistä, kuten puulämmityksestä, ulkoilmasta ja saastuneesta maaperästä. Sisäilman PAH-yhdistepitoisuutta ja hajuhaittoja voidaan hallita esimerkiksi tuloilman suodatuksella ja ilmanvaihdon toteutuksella. Kirjallisuustutkimuksen tulokset osoittavat, että rakennusmateriaaleista vapautuvat PAH-yhdisteet eivät koskemattomina heikennä merkittävästi sisäilman laatua. PAH-yhdisteitä sisältävien rakenteiden purkaminen voi kuitenkin kasvattaa huomattavasti sisäilman PAH-pitoisuutta. Oleellisia tekijöitä rakennusmateriaalien sisältämien PAH-yhdisteiden hallinnassa ovat asianmukaiset purkutyömenetelmät ja rakenteiden ilmatiiviyden varmistaminen. Erilaisista sisäympäristöistä mitattujen pitoisuuksien sekä eri toimijoiden asettamien ohje- ja tavoitearvojen tarkastelun perusteella Euroopassa mitatut sisäilman PAH-pitoisuudet ovat pääasi-assa kohtuullisia. Merkittävät raja-arvojen ylitykset aiheutuvat yleensä ihmisen omasta toiminnasta.
Description
Supervisor
Vornanen-Winqvist, Camilla
Thesis advisor
Salonen, Heidi
Keywords
PAH-yhdiste, rakennusmateriaali, sisäilma, epäpuhtaus, terveyshaitat, pitoisuus
Other note
Citation