Varhaisen puuttumisen toimintamalli esimiestyön tukena

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2012
Major/Subject
Työpsykologia ja johtaminen
Mcode
TU-53
Degree programme
Language
fi
Pages
vii + 73 + liitt. (+2)
Series
Abstract
Working ability, wellbeing and development of preventive work are issues widely visible in the media. When population is aging more employees are leaving working life than they are entering it. The law reform executed by government and labour market organizations entered into force at the beginning of 2011. According to the sickness insurance legislation, the preventive occupational health care expenses are compensated by 60 per cent to those companies that have agreed to control and monitor the working ability and early support activity with the occupational health services. This standard of activity also has to be documented. The most crucial factors in supporting the employee's working ability are the manager and the liaison of various parties in the working place. The good working ability aids continuing working longer and it has impact during to one's retirement years also. The earlier one identifies the problems and faults, the easier it is usually to solve them. The purpose of this case study is to investigate the utilization of the standard of activity of the early intervention in various companies. The information about the usage of standards of activity of the early intervention was obtained by interviewing 11 managers from ten different companies from different industries. The topic of the theme interviews was for the managers to tell their own experiences and views about how to identify and get involved with issues concerning working ability and early intervention. The research indicates that the utilization of the standard of activity of early intervention varies quite a lot by managers. The managers gave numerous examples where this standard of activity has been used in order to solve the problems. The greatest differences between companies were in sick leave policies and alert limits for interventions. All the interviewed managers agreed that the exact alert limits are the easiest way when identifying the faults. The most difficult and most common problem in identifying the faults was that managers do not know personally their employees well enough. Among employees there is visible kind of protection of others, which generates more difficulties to identify the real problem. If all employees are aware that standards of activity are utilised managers agreed that intervention is easier. In that sense it is easier to act in the same manner when every situation occurs. Managers find it difficult to intervene particularly in employees' personal issues and issues outside the work place. One must be absolutely sure about the issue in order to intervene to the problem. The standard of activity of early intervention has been utilized among enterprises and managers for a varying amount of time. The standard it itself requires further development in the future in order to meet the needs of the companies. Also, managers need to become more experience about how to use the standard of activity in practice in order to integrate it better into their company's procedures.

Työkyky, työssä jaksaminen ja ennaltaehkäisevän työn kehittäminen ovat olleet laajasti esillä eri medioissa. Väestön ikääntyessä työelämästä poistuu enemmän työntekijöitä kuin sinne tulee. Hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen tekemä lakiuudistus otettiin käyttöön vuoden 2011 alussa. Sairausvakuutuslain myötä ennalta ehkäisevän työterveyshuollon kustannuksista maksetaan 60 prosentin korvaus niille yrityksille, jotka ovat yhdessä työterveyshuollon kanssa sopineet työkyvyn hallinnasta, seurannasta ja varhaisen tuen toimintamallista ja mallin tulee olla myös kirjallisesti dokumentoitu. Keskeisempiä tekijöitä työntekijän työkyvyn tukemisessa ovat esimies ja eri osapuolten yhteistyö työpaikalla. Hyvä työkyky auttaa työssä jatkamista ja sillä on myös vaikutusta eläkevuosiin. Ongelmien ja epäkohtien selvittäminen ovat yleensä sitä helpompia, mitä varhaisemmassa vaiheessa ne havaitaan ja niihin puututaan. Tässä tutkimuksessa selvitettiin varhaisen puuttumisen toimintamallin käyttöä eri yrityksissä. Yhtätoista esimiestä kymmenestä eri toimialan yrityksestä haastattelemalla saatiin tietoa yrityksissä käytössä olevista varhaisen puuttumisen toimintamalleista. Teemahaastattelujen avulla esimiehet kertoivat omia kokemuksiaan ja näkemyksiään työkykyyn ja varhaiseen puuttumiseen liittyvien asioiden tunnistamisesta ja puheeksi ottamisesta. Haastatteluista saatua laadullista aineistoa analysoitiin aineistolähtöisesti ilman teoreettisia ennakko-olettamuksia. Tutkimus osoitti, että esimiehet käyttävät vaihtelevasti varhaisen puuttumisen toimintamallia. Esimiehet antoivat lukuisia esimerkkejä, joissa toimintamallia oli käytetty asian ratkaisemiseksi. Toimintamalleissa ei ollut suuria eroja yritysten välillä, suurimmat eroavaisuudet olivat sairauspoissaolokäytännöissä ja puheeksi ottamisen hälytysrajoissa. Kaikki esimiehet pitivät eksakteja rajoja helppona asiana tunnistaa epäkohta. Vaikeimpana ja yleisimpänä ongelmana tunnistamisen kannalta esimiehet pitivät sitä, ettei alaisiaan tunne riittävän hyvin. Alaisten keskuudessa ilmenevää toisten työntekijöiden suojelua pidettiin esimiestyön kannalta hankaloittavana tekijänä tunnistaa ongelmatilanne. Puheeksi ottamisen esimiehille teki helpoksi yrityksessä käytössä oleva toimintamalli, joka on kaikkien tiedossa ja että toimintamallissa kaikkien kanssa menetellään samalla lailla. Esimiesten keskuudessa pidettiin vaikeana asiana ottaa puheeksi henkilökohtaiset ja työn ulkopuoliset ongelmat. Asioista täytyy olla täysin varma, jotta epäkohtaan voi puuttua ja ottaa asia puheeksi. Varhaisen puuttumisen toimintamalli on ollut yritysten ja esimiesten käytössä vaihtelevan ajan. Itse toimintamalli vaatii kehittämistä yrityksen tarpeiden mukaiseksi ja esimiesten pitää saada lisää käytännön kokemuksia mallin käytöstä, jotta toimintamalli integroituu osaksi yritysten toimintatapoja.
Description
Supervisor
Vartiainen, Matti
Thesis advisor
Vartiainen, Matti
Keywords
working ability, työkyky, early support, varhainen tuki, early intervention, varhainen puuttuminen, management, esimiestyö, intervention, puheeksi otto
Other note
Citation