Harjavallan keskustan resurssiviisas kehittämissuunnitelma

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2020
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
110+16
Series
Abstract
Diplomityö on osa Elinvoimainen taajama -tutkimushanketta, jossa etsitään ratkaisuja väestöltään ja palvelutarjonnaltaan kutistuvien kuntien keskustaajamien elinvoimaisuuden kehittämiseen yhdyskunta- ja rakennussuunnittelun keinoin. Väkiluvun kutistuminen ja väestön ikääntyminen ovat ajankohtaisia aiheita Suomen kasvukeskusten ulkopuolella sijaitsevilla alueilla. Työn kohteena on Harjavallan kaupunki, jonka väkiluku on kutistunut 1980-luvulta alkaen. Tutkimuksen aiheena on Harjavallan keskustan kehittämissuunnitelma ja sen tavoitteena on luoda vetovoimaista kaupunkiympäristöä resurssiviisauden puitteissa. Resurssiviisaudella tarkoitetaan luonnonvarojen säästämistä ja päästöjen vähentämistä, hyvinvoinnin lisäämistä sekä taloudellisten resurssien mahdollisimman tarkoituksenmukaista käyttöä. Työn metodina on osallistaminen asukastyöpajojen muodossa. Työpajojen lisäksi suunnitelma perustuu asukaskyselyiden ja paikallisten lähtökohtien analysointiin, yhteistyöhön Harjavallan päättäjien ja virkahenkilöiden kanssa. Suunnitelma on laadittu tavoitevuosille 2025 (vaihe 1) ja 2040 (vaihe 2). Vaiheen 1 suunnitelma on yksityiskohtainen ja se esitetään toteutuskortteina, jotka sopivat osallistuvan budjetoinnin tai paikallisen päätöksenteon tarpeisiin. Vaiheen 2 suunnitelmia varten on laadittu kolme väestökehityksen skenaarioita: 1. Tilastokeskuksen vuonna 2019 tekemän ennuste, 2. ennustetta voimakkaampi väestön kutistuminen ja 3. väkimäärän säilyminen nykyisen kaltaisena. Tutkimus osoittaa, että väkiluvultaan kutistuvan kaupungin suunnitteluun ei ole yhtä oikeaa ratkaisua. Paikallisia lähtökohtia hyödyntämällä onnistuttiin tunnistamaan maltillisesti resursseja vaativia tapoja parantaa keskustan vetovoimaisuutta. Toteutuskortteihin ja skenaarioihin perustuva esitystapa tarjoaa hyvät lähtökohdat suunnitelman konkreettiselle toteutukselle ja sitä voidaan soveltaa muuttuvissa olosuhteissa.

The Master´s Thesis is part of an academic project that researches means for how developing the vitality of municipal centers with shrinking populations and service offerings with the tools of urban planning and building design. Population shrinkage and aging are topical issues in many areas outside the growth centers in Finland. The object of the work is in the town of Harjavalta, Finland. The population of Harjavalta has decreased since the 1980´s. The subject of the research is an urban development plan for Harjavalta center and the aim is to creative attractive urban environment within the framework of resource efficiency. Resource efficiency is defined as reducing emissions and saving natural resources, increasing the well-being of the residents and using the economic resources effectively. The study uses resident workshops as a method. Besides the workshops, the urban development plan is founded on analysis of local starting points, analysis of resident surveys and co-operation with the decision-makers and civil servants of Harjavalta. The plan is created been prepared for the target years 2025 (phase 1) and 2040 (phase 2). In phase 1 the plan is presented as implementation cards that suit the needs of participatory budgeting or local decision making. The phase 2 plans are founded on three demographic scenarios to be prepared: 1. the Statistics Finland population forecast from year 2019, 2. population shrinkage that exceeds the forecast and 3. The population remains stable. The research shows that there is no single solution for developing shrinking cities. Identifying and utilizing local attributes helped identifying moderately resource-intensive ways to increase the attractiveness of the city center. Presentation in the forms of implementation cards and scenarios provides a good starting point for the practical implementation of the plan and it can be adapted for changing circumstances.
Description
Supervisor
Krokfors, Karin
Thesis advisor
Taegen, Jonna
Keywords
kaupunkisuunnittelu, elävöittäminen, resurssiviisaus, kutistuvat kaupungit, Harjavalta, shrinking cities
Other note
Citation