Productization of development service products for anode casting shops

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2009
Major/Subject
Tuotantotekniikka
Mcode
Kon-15
Degree programme
Language
fi
Pages
103 (+7)
Series
Abstract
Tässä diplomityössä tutkitaan Outotec Oyj:n Base Metals -divisioonan anodivalimoille kehitettävien palveluiden tuotteistamista. Työn alkuun luodaan kirjallisuuden pohjalta katsaus palvelun sisältöön ja palveluiden tuotteistamiseen, minkä jälkeen tutkimusryhmä tuotteistaa kaksi palvelutuotetta anodivalimoille. Tuotteistaminen on noussut vahvasti esille teollisuusyritysten kehittäessä palveluliiketoimintaansa. Erityiseksi haasteeksi on noussut asiantuntijapalveluiden tuotteistaminen. Työ alkaa kirjallisuustutkimuksella aiheista palvelu, palvelutuote ja tuotteistaminen. Teoriaosan lopussa käydään läpi kirjallisuudesta löytyviä tuotteistusprosessimalleja ja vertaillaan niitä. Useasti palvelua verrataan fyysiseen tuotteeseen. Tietyt ominaisuudet kuten aineettomuus, erottamattomuus, vaihtelevuus ja hetkellisyys erottavat palvelut kuitenkin fyysisistä tuotteista. Palveluihin liittyy aina erikoisosaamista, mikä tekee niistä asiantuntijapalveluita. Asiantuntijapalvelut ovat usein kaikkein vaikeimmin määriteltäviä ja aineettomimpia palveluita. Ne ovat työsuorituksia, joista vaihtelevissa määrin jää asiakkaalle konkreettinen lopputulos kuten suunnitelma, ohje tai idea. Tuotteistamisen tarkoituksena on tehdä aineettomasta palvelusta konkreettinen tuote, joka on tarkkaan määritelty ja hinnoiteltu. Konkreettinen tuote tuo mukanaan helpomman markkinoitavuuden ja tuotteistettu palvelu on tuotteistamatonta palvelua helpompi monistaa uudelleen ja uudelleen. Lisäksi asiakkaalla on halu tietää, millaista vastinetta hän rahalleen saa. Hyvin dokumentoituna ja selkeillä toimintatavoilla pystytään vaikuttamaan tuotteen kannattavuuteen ja kasvattamaan palveluliiketoimintaa. Tuotteistusprosessi Outotecin anodivalimoille lähti liikkeelle asiakassegmentoinnilla ja tuotteiden kehittämisellä. Täysin uutena palvelutuotteena syntyi tuotteistettavaksi huoltokonsepti, Proactive maintenance for Anode Casting Shop. Tuotteistaa voidaan myös jo olemassa olevia palveluita, mistä on esimerkkinä toisen palvelutuotteen, varaosapalvelun Spare part Contract for Anode Casting Shops tuotteistusprosessi. Tuotteistaminen voidaan jakaa sekä ulkoiseen että sisäiseen tuotteistamiseen. Ulkoisella tuotteistamisella tarkoitetaan asiakkaalle näkyviä toimia ja sisäisellä tuotteistamisella yrityksen sisällä tapahtuvia toimia, joita asiakas ei näe. Tuotteistaminen on prosessina haastava ja vaatii useiden henkilöiden panoksen. Tärkeää on huomata, että sisäinen markkinointi on useasti vaikeampaa kuin ulkoinen, asiakkaille suuntautuva markkinointi. Lopputuloksena saadaan kuitenkin selkeä palvelutarjooma, jota on helppo markkinoida asiakkaalle. Yleisesti teollisuusyritysten keskuudessa on nähtävissä palveluliiketoiminnan kasvattamista, joka tasoittaa kassavirtaa heikomman kysynnän aikoina.
Description
Supervisor
Aaltonen, Kalevi
Thesis advisor
Ravaska, Mikko
Keywords
service, palvelu, productization, tuotteistaminen, productisation, palvelutuote, expert services, asiantuntijapalvelut, productization process model, tuotteistusprosessimalli,
Other note
Citation