Art and Design in the Interests of Well-being

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2012
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Degree Programme in Visual Culture
Visuaalisen kulttuurin maisteriohjelma
Language
en
Pages
63
Series
Abstract
Viime vuosien aikana on aktualisoitunut keskustelu taiteen ja estetiikan merkityksestä terveydelle. Monien hoitolaitosten tiloja pidetään steriileinä, persoonattomina ja pelottavina. TAIDE JA HYVINVOINTI on tutkimus- ja kehitysprojekti, jonka tarkoituksena on luoda estettisesti miellyttäviä julkisia hoitotiloja, jotka antavat kipinän positiivisille ajatuksille ja keskustelulle. Taideteoksia ja sisustussuunnittelua käytettään tähän tavoitteeseen pääsemiseksi. Projekti toteutetaan yhteistyössä Yrkeshögskolan Novian, eri suomalaisten hoitolaitosten sekä ammattilaistaiteilijoiden ja -muotoilijoiden kanssa. Tämä lopputyö kertoo TAIDE JA HYVINVOINTI-projektista, sekä lyhyesti muista vastaavista projekteista Pohjoismaissa ja Iso-Britanniassa. Lopputyö pyrkii valottamaan eri tekijöitä, jotka tulisi ottaa huomioon taiteen ja designin kentällä kun työskennellään paremman hyvinvoinnin puolesta.

Over the last few years, the benefit of art and aesthetics for health and well-being has become a heated topic of discussion. Many health care environments are associated with sterile, impersonal and frightening surroundings. The research- and development project ART AND WELL-BEING aims to create aesthetically appealing public health care environments that can give rise to positive thinking and discussion. To this end, art and holistic interior design are used. The project is being carried out in cooperation between Novia University of Applied Sciences, various public health care institutions in Finland and professional artists and designers. This thesis describes the project ART AND WELL-BEING and shortly refers to a few similar projects on art and well- being in the nordic countries and the United Kingdom. Further the thesis aims to illuminate different factors which need to be considered when creating art and interior design beneficial to well-being.

Diskussionen om konsten och estetikens roll för välbefinnande och hälsa har aktualiserats under de senaste åren. Många vårdinrättningar associeras med sterila, opersonliga och skrämmande utrymmen. Forsknings- och utvecklingsprojektet KONST OCH VÄLMÅENDE strävar efter att skapa estetiskt tilltalande vårdmiljöer som kan ge upphov till positiva tankar och diskussioner. En holistisk planering av konst och inredningsdesign används för ändamålet. Projektet utförs i samarbete mellan Yrkeshögskolan Novia, några vårdinrättningar i Finland samt professionella konstnärer och formgivare. Detta slutarbete beskriver projektet KONST OCH VÄLMÅENDE samt kortfattat även några liknande projekt i Norden och Storbritannien. Vidare belyser slutarbetet olika faktorer som bör tas i beaktande när konst och design används för befrämjande av välmående.
Description
Supervisor
Ryynänen, Max
Thesis advisor
Haapala, Arto
Keywords
taide, hyvinvointi, sairaalaympäristö, hoitoympäristö, valokuva, arkipäivän estetiikka, soveltava taide, parantava taide, art, well-being, health care environment, health, healing art, everyday aesthetics, applied art, supportive design, konst, välmående, sjukhusmiljö, hälsa, fotografi, vardagsestetik, tillämpad konst, helande konst
Other note
Citation