Digital motor controller module for dental care unit

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Major/Subject
Sovellettu elektroniikka
Mcode
S-66
Degree programme
Language
fi
Pages
viii + 63
Series
Abstract
Työn tarkoituksena oli kehittää prototyyppi hammashoitoyksikön sulautettuun ohjausjärjestelmään CAN-väylän avulla liittyvästä moottorinohjainkortista. Moottorinohjainkortin tarkoituksena oli ohjata lukuisia hammashoitoyksikössä käytettäviä sähkömoottoreita, kuten tuolin nostomoottoria, selkänojan moottoria ja motorisoitua pääntukea. Ensiksi työssä esitellään ohjattavat moottorityypit ja niiden toimintaperiaatteet. Tämän jälkeen perehdytään moottorinohjaimen vaatimuksiin ja liitäntöihin. Moottorinohjaimen elektroniikkasuunnittelua ja teoriaa käydään läpi kappaleessa 4, jonka jälkeen työn seurauksena valmistuneelle prototyypille tehdään toiminnalliset testit. Digitaaliseen moottorinohjauksen teoriaan ja digitaalisen signaaliprosessorin ohjelmistoon ei paneuduta niiden laajuuden vuoksi. Prototyyppi suunniteltiin, valmistettiin ja testattiin. Testit käsittivät kortin toiminnallisen testauksen, missä testattiin tärkeimmät toiminnot. Testausta varten kehitettiin pieniä ohjelman pätkiä. Koska kortin oli tarkoitus olla osana hammashoitoyksikön suurempaa ohjausjärjestelmää, niin korttikohtaisia EMC-testejä ei tehty. Ohjainkortille asetetut tavoitteet saavutettiin melko hyvin. Prototyypin avulla voitiin evaluoida ohjausperiaatteita ja tarpeita. Testeissä kortin toiminnot toimivat pääosin suunnitellusti, eikä suurempia suunnitteluvirheitä löytynyt.
Description
Supervisor
Sepponen, Raimo
Thesis advisor
Fallström, Jukka
Keywords
power-amplifier, MOSFET, digital signal processor, pääteaste, CAN-bus, digitaalinen signaaliprosessori, CAN-väylä
Other note
Citation