Toisen sukupolven älykkään sähkömittarijärjestelmän toiminnallisuusmäärittely

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2017-12-11
Department
Major/Subject
K3007
Mcode
Energiatekniikka
Degree programme
Master’s Programme in Energy Technology (EEN)
Language
fi
Pages
78 + 20
Series
Abstract
Tämän työn tuloksena on syntynyt viitekehys toisen sukupolven älymittareiden toiminnallisuusmäärittelyksi Suomessa. Käyttöönoton edellytykset toisen sukupolven älymittausjärjestelmille on todettu työssä hyviksi, sillä Suomessa käytännössä kaikki sähkömittarit ovat jo etäluettavia ja Suomen lainsäädäntö pyrkii edistämään energiatehokkuutta myös älykkäiden sähkömittarien kautta. Markkinoilla voidaan katsoa olevan vahva kokemus ja osaaminen mittarikannan päivittämiseksi. Työ toteutettiin kirjallisuuskatsauksena Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan, Saksan, Iso-Britannian, Alankomaiden ja Italian lainsäädäntöön ja muihin julkisiin lähteisiin perustuen. Lisäksi tarkasteltiin EU-tason direktiivejä ja asetuksia, jotka velvoittavat jokaista jäsenmaata. Sidosryhmähaastatteluiden avulla on tunnistettu tarpeita ja vaatimuksia toisen sukupolven älymittausjärjestelmille Suomessa. Viitekehys on laadittu kirjallisuuskatsaukseen ja sidosryhmähaastatteluihin pohjautuen. Olennaisimpia tunnistettuja toisen sukupolven älymittarintoiminnallisuustarpeita ovat erittäin luotettava ja tarkka mittaus sekä nykyistä reaaliaikaisempi tiedonsiirto. Kirjallisuuskatsauksen avulla täydennettiin haastatteluista saatuja näkemyksiä ja näin on voitu määritellä perustoiminnallisuudet toisen sukupolven älymittausjärjestelmälle. Näitä toiminnallisuuksia ovat ainakin kahdensuuntainen tiedonsiirto, sähköntuotannon ja -kulutuksen mittaus, edistynyt tietoturva, etäkatkaisulaite, standardoitu fyysinen tiedonsiirtorajapinta sekä mittauslaitteen näyttö. Lisäksi kahdelle toiminnallisuudelle, kuormanohjausreleelle sekä reaaliaikaiselle tiedonsiirrolle, suositellaan kustannushyötyanalyysin laatimista, jotta voidaan määritellä näiden toiminnallisuuksien hyödyllisyys älymittareissa. Myös tietoturvaa ja tietosuojaa tulisi tutkia erillisessä työssä soveltuvien ratkaisujen löytämiseksi. Toiminnallisuusmäärittely on laadittu teknologianeutraalisti ottaen huomioon eri markkinaosapuolien tarpeet ja vaatimukset.

As a result of this master thesis, minimal functional demands for the second-generation smart electricity meter in Finland have been created. The Finnish energy market is well prepared for the roll-out of the second-generation smart meters. In Finland, practically all the electricity meters can send their measurements over a communication channel to the distribution grid operator. The Finnish legislation seeks to encourage the use of smart meters. The energy market has a strong experience and knowledge about the meters to be able to update the current meters. This work has been conducted as a literature review in to legislation and country specific regulations as well as EU laws and by interviewing market stakeholders. The countries studies are Finland, Sweden, Norway, Denmark, Germany, Great Britain, The Netherlands and Italy. In the interviews, relevant market needs have been identified. Smart meters need to be even more reliable and accurate in the second generation smart metering system. With the help of the literature review, the findings from the interviews have been completed and thus the functional demands could be defined. These functionalities include bi-directional communications, measurement of consumption and production of electricity, advanced security, switching device, a standard physical communication interface and a meter display. Additionally, more research is recommended for auxiliary load control switch and for near real time transfer of meter readings. Security should also be examined further in additional research. The functional demands in this work have been defined in a technologically neutral way, taking in to account the needs and requirements of the different market segments.
Description
Supervisor
Syri, Sanna
Thesis advisor
Forsman, Jimmy
Keywords
älymittari, mittausjärjestelmä, taseselvitysjakso, etäkatkaisulaite, kuormanohjausrele
Other note
Citation