Viemärimelun syntymekanismit ja mittaukset

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2023-06-12
Department
Major/Subject
Acoustics and Audio Technology
Mcode
ELEC3030
Degree programme
CCIS - Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences (TS2013)
Language
fi
Pages
77+1
Series
Abstract
Tässä diplomityössä tutkittiin viemärimelun syntymekanismeja aiemman tutkimuksen perusteella sekä vertailtiin kahden materiaaleiltaan ja asennustavoiltaan erilaisen viemärijärjestelmän ääniteknisiä ominaisuuksia standardin SFS-EN 14366 mukaisilla laboratoriomittauksilla sekä runkovärähtelymittauksilla. Lisäksi arvioitiin suoritettujen mittausten mittausepävarmuutta ja käyttökelpoisuutta melulaskennan apuvälineenä. Mittaustuloksia testattiin standardin SFS-EN 12354-5 esittämillä laskentamenetelmillä äänitehotasojen ja äänipainetasojen arvioinnissa. Eri materiaaleilla ja asennustavoilla suoritettujen mittausten tulokset vastasivat muissa vastaavissa laboratoriotutkimuksissa saatuja tuloksia, kuvasivat melun todettujen syntymekanismien vaikutuksia sekä havainnollistivat mitattujen näytteiden ääniteknisiä eroja odotetuilla tavoilla. Viemärikannakoinnissa tapahtuvista muutoksista havaittiin aiheutuvan merkittävää mittausepävarmuutta runkoäänitasomittauksissa. Standardin SFS-EN 12354-5 mukaiset arviointimenetelmät ääniteho- ja äänipainetasoille toimivat kohtuullisen hyvin ilmaäänitasotuloksilla, mutta runkoäänitasotulosten arvioissa oli epätarkkuutta. Epätarkkuuden epäillään johtuvan viemärikannakoinnin asennukseen sekä rakenneherkkyyden mittaukseen liittyvästä epävarmuudesta. Mittaustarkkuuden parantamiseksi ehdotetaan näiden epävarmuuslähteiden lisätutkimuksia, joiden perusteella runkoäänitasomittausten tulosten käyttökelpoisuutta voidaan parantaa.

This thesis studied the generation mechanisms of waste water noise based on previous research. The sound levels of two different specimens were measured in a laboratory according to SFS-EN 14366. Structural vibration level measurements were also taken. Uncertainties of the taken measurements were evaluated. The applicability of the measurement results to practical noise control design tasks was reviewed. The calculation methods of SFS-EN 12354-5 for estimating the sound power and sound pressure levels were tested on the measured results. The measured results were comparable to results measured in other laboratories and in similar research studies, and they revealed the acoustic differences of the test specimens and proved the generation mechanisms expectedly. Changes in the pipe fixings were seen to introduce uncertainty to the structure-borne sound level measurement. The calculation methods of SFS-EN 12354-5 estimated the sound power and sound pressure level for airborne sound level with reasonable precision, but the estimations for structure-borne sound levels had high errors. This is likely caused by the uncertainty related to the installation of the piping and the structural sensitivity measurement. To improve measurement accuracy and applicability of structure-borne sound measurements further research on the mentioned uncertainties and developing of the installation method is recommended.
Description
Supervisor
Lokki, Tapio
Thesis advisor
Usano, Johannes
Kari, Henri
Keywords
akustiikka, viemärimelu, mittaustekniikka, mittausmenetelmät
Other note
Citation