Liikennejärjestelmäsuunnittelun suunnittelunäkökulmien inventointi ja arviointi

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2015-03-23
Department
Major/Subject
Liikenne- ja tietekniikka
Mcode
R3004
Degree programme
Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
102+1
Series
Abstract
Liikennejärjestelmäsuunnitteluun ovat vahvasti vaikuttaneet yleisen yhteiskuntapolitiikan arvot eri aikoina. Niiden perusteella liikennejärjestelmäsuunnittelulle on kehittynyt ns. suunnittelunäkökulmia, jotka vaikuttavat suunnitelmien sisältöön. Tarkasteltavat näkökulmat ovat kehittyneet Suomessa aina 1960-luvulta nykypäivään saakka, ja ne ovat: • Liikenteellinen palvelutaso • Liikenneturvallisuus • Kestävä kehitys ja ympäristövaikutukset • Yhteiskuntatalous ja laaja-alainen vaikutusten arviointi • Liikennejärjestelmäajattelu ja matka- ja kuljetusketjut • Käyttäjälähtöisyys • Neliporrasperiaate • Palvelutasoajattelu Diplomityössä tarkastellaan mahdollisuuksia liikennejärjestelmäsuunnittelun kehittä-miseen ja työssä pyritään selkiyttämään suunnittelunäkökulmien käyttöä, sillä Suomen nykyisessä suunnittelujärjestelmässä näkökulmat ovat käytössä rinnakkain. Työssä tut-kitaan liikennejärjestelmäsuunnittelun osalta muita Pohjoismaita ja kolmea suomalaista kaupunkiseutua, Helsinkiä, Tamperetta ja Oulua. Lisäksi haastatellaan muutamaa liikennejärjestelmätyötä tekevää henkilöä. Työssä selvennetään suunnittelunäkökulmien päällekkäisyyksiä ja niitä ryhmitellään vaikutustensa perusteella. Suunnittelunäkökulmien selkiyttämisen lisäksi työssä kuitenkin havaitaan, että toinen suuri kehittämistarve liikennejärjestelmäsuunnittelussa on suunnitteluprosessissa ja suunnitteluyhteistyössä. Kehittämistarvetta on etenkin maankäytön ja liikenteen yhteistyön lisäämisessä, suunnitteluosapuolten sitouttamisessa, kehityshankkeiden priorisoinnissa, päätöksentekoprosessissa ja jatkuvassa liikennejär-jestelmätyössä.

Values in general societal politics have always influenced transport system planning. Based on those values transport system planning has developed certain planning aspects that affect the contents of transport system plans. The planning aspects have been evolving in Finland since the 1960s until present day and comprise of: • Level-of-service in traffic • Traffic Safety • Sustainable development and environmental impacts • Society economics and wide spread evaluation of impacts • Transport system and travel and transport chains • User-orientation • Four-step principle • Level-of-service philosophy This thesis examines the possibilities of improving transport system planning and clarifying the use on planning aspects. The planning aspects are in use simultaneously in the current planning system in Finland. This thesis observes also the transport planning systems of other Nordic countries and three Finnish city regions, Helsinki, Tampere and Oulu. In addition, a few transport planning experts are interviewed. The objective is to clarify the overlapping of planning aspects in transport system plan-ning and group these aspects based on their effects. In addition to this clarification it is noted, that another large need of improvement lies in the planning processes and co-operation of transport planning. Co-operation of transport and land-use planning, commitment of different parties of the planning process, prioritizing of projects, decision-making process and continuous transport planning processes are issues that most need improving.
Description
Supervisor
Luttinen, Tapio
Thesis advisor
Herneoja, Anne
Keywords
liikennejärjestelmä, liikennejärjestelmäsuunnittelu, liikennesuunnittelu, palvelutasoajattelu, neliporrasperiaate
Other note
Citation