Yrityskauppojen kaatumiseen vaikuttaneet tekijät taloudellisen due diligence havaintojen perusteella

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Economics | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2009
Major/Subject
Accounting
Laskentatoimi
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
88
Series
Abstract
Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli kuvata, miten taloudellisen due diligence -tutkimuksen havainnot palvelevat ostajaa yrityskauppaprosessissa sekä selvittää, miten due diligencessä syntyneet riskihavainnot vaikuttavat kaupan toteutumiseen. Lisäksi pyrittiin kartoittamaan muiden kaupan olosuhteisiin tai kohdeyritykseen liittyvien tekijöiden mahdollista yhteyttä alustavasti neuvoteltujen kauppojen kaatumiseen. Aineisto Empiirisen tutkimuksen aineisto koottiin suomalaisen asiantuntijayrityksen vuonna 2008 tekemistä due diligence -tutkimuksista ja niitä täydentävästä julkisesta informaatiosta. Analy¬soi¬tavana olivat yhteensä 25 yrityskauppa¬prosessin due diligence -raportit. Tutkimusmenetelmät Tarkasteltujen yrityskauppojen yleisistä olosuhteista, kaupan kohdetta kuvaavista tekijöistä tai due diligencen yhteydessä esille tulleista yksityiskohtaisista riskihavainnoista pyrittiin tunnis¬ta¬maan kaupan kaatumiseen yhteydessä olevia tekijöitä ristiintaulukoinnin avulla. Toisena keskeisenä menetelmänä oli logistinen regressioanalyysi. Tulokset Aineiston perusteella todettiin ennusteisiin liittyvien riskitekijöiden esiintulon lisäävän kaupan kaatumisen todennäköisyyttä due diligence -vaiheen jälkeen. Ostajan tyypillä, kaupan kansainvälisyydellä, informaation saatavuusrajoitteilla tai muilla yksityiskohtaisilla due diligencen riskihavainnoilla ei ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä yrityskaupan lopputulemaan. Myöskään riskien kokonaismäärä ei ollut ratkaiseva tekijä. Avainsanat Yrityskauppa, taloudellinen due diligence, deal breaker, kaupan kaatuminen, riski
Description
Keywords
yrityskauppa, taloudellinen due diligence, deal breaker, kaupan kaatuminen, riski
Other note
Citation