Ikäihmisten ja näkövammaisten huomioiminen verkkosivustojen käytettävyyden ja saavutettavuuden arvioinnissa ja kehittämisessä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2022-03-21
Department
Major/Subject
Software and Service Engineering
Mcode
SCI3043
Degree programme
Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences
Language
fi
Pages
58 + 9
Series
Abstract
Verkkopalveluiden laaja valikoima on tuonut monet arkipäivän toiminnot kaikkien saataville. Verkkopalveluiden käyttö ei kuitenkaan ole kaikille mahdollista, mikäli saavutettavuutta ja käytettävyyttä ei ole otettu verkkopalveluiden kehittämisessä huomioon. Tässä tutkimuksessa tutkitaan ikäihmisten ja näkövammaisten huomioimista verkkosivustojen käytettävyyden ja saavutettavuuden arvioinnissa ja kehittämisessä. Tutkimuksessa tehtiin kahdelle verkkosivustolle käytettävyystesti, johon osallistui yhteensä 15 käyttäjää kolmesta käyttäjäryhmästä: ikäihmiset, näkövammaiset sekä rajoitteettomat. Käytettävyystestin lisäksi verkkosivustoille tehtiin saavutettavuusauditointi, jonka avulla voitiin arvioida, kuinka kattavasti saavutettavuusauditointi auttaa löytämään ikäihmisten ja näkövammaisten kohtaamia käytettävyysongelmia. Käytettävyystesteistä löydettiin 41 ongelmaa. Osa ongelmista oli käyttäjäryhmille yhteisiä, mutta osa oli vain tietylle ryhmälle tyypillisiä. Esimerkiksi ikäihmisille tietojen löytäminen tuotti enemmän haasteita kuin muille käyttäjäryhmille. Näkövammaisille käyttäjille tuotti haasteita, jos toimintoa ei ollut merkitty ohjelmallisesti tai se oli monimutkaisesti toteutettu. Käytettävyystesteistä löytyneiden vakavimpien käytettävyysongelmien avulla luotiin seitsemän kohdan ohjeistus verkkosivustojen kehittämiseen, kun otetaan huomioon ikäihmiset ja näkövammaiset käyttäjät. Käytettävyystestin paljastamista ongelmista 12 löytyi myös saavutettavuusauditoinnin avulla: näkövammaisten kohtaamista ongelmista löytyi noin puolet, mutta ikäihmisten kohtaamista ongelmista vain pieni osa. Lisäksi saavutettavuusauditointi löysi sivustoilta näkövammaisille ja ikäihmisille ongelmia, joita ei käytettävyystesteissä käynyt ilmi. Pelkän saavutettavuusauditoinnin toteuttaminen ei tämän otoksen mukaan kuitenkaan riitä löytämään kaikkia vakavia käytettävyysongelmia.

The wide range of web services has made many everyday actions available for everyone. However, the usage of web services is not possible for everyone if accessibility and usability have not been taken into account when developing web services. In this study, the focus was on how to develop and evaluate the usability and accessibility of a web service while taking into account elderly and visually impaired users. In this study, two web services were usability tested, involving a total of 15 users from three user groups: elderly, visually impaired and non-disabled users. In addition to the usability test, accessibility audits were conducted to understand how comprehensively it helps to find the issues for elderly and visually impaired users. From the usability tests, 41 problems were found. Some of the problems were common to multiple user groups, but some were specific to a particular group. For example, for elderly users, finding information was more challenging than for other user groups. However, if the element was not accessible or was otherwise complex, it was challenging only for the visually impaired users. With the help of the most serious usability problems found in the usability tests, seven guidelines for web service development were created, which take elderly and visually impaired users into account. 12 of the problems revealed by the usability tests were also found in the accessibility audits: for visually impaired users, it found about half of the problems, but only a minor part of the problems was found for elderly users. In addition, the accessibility audit found issues that were not observed in the usability tests with elderly or visually impaired users. However, according to this sample, accessibility audit as a method is not enough to find all the serious usability problems.
Description
Supervisor
Kujala, Sari
Thesis advisor
Vastamäki, Raino
Riihiaho, Sirpa
Keywords
saavutettavuus, käytettävyys, saavutettavuusauditointi, käytettävyystesti, Web Content Accessibility Guidelines
Other note
Citation