Linking business ecosystems and companies' business models from the perspective of the Finnish furniture industry - A single-case study of creating an ecosystem-oriented business model for a small Finnish furniture company

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014
Department
Major/Subject
Työpsykologia ja johtaminen
Mcode
TU-53
Degree programme
Language
en
Pages
105 s.
Series
Abstract
The objective of this study is to link the concepts of business ecosystems and companies' business models together from the perspective of the Finnish furniture industry. Linking these concepts enables to develop a framework for a novel platform to create an ecosystem-oriented business model, which I will use to renew the business model of the case company. Another desire of this study is to improving the entrepreneurship in the Finnish furniture industry. The study was conducted as a single qualitative case study approach, which included two sub-cases: the Finnish furniture ecosystem and the case company, operating in the ecosystem. The ecosystem was examined by using the constructed entrepreneurship ecosystem model. Primary data was composed by an action research and semi-structural, explorative interviews. Additionally, two workshops were held. Secondary data to support the empirical findings was collected from a number of different sources, including government reports and studies, previous research, private analyses, newspapers and websites. The business ecosystems have strong impacts on a company's business model. The culture, policy and support domains are stable elements, which have less direct effect on a core business. The human capital, finance and market domains are unstable elements, which have clear impacts on a company's operations. Business ecosystems have heterogeneously distributed resources and capabilities that companies should use suitably in order to gain the competitive advantage. Strategic decisions should be based on gaining success factors of an ecosystem. Currently the Finnish furniture ecosystem is in an unhealthy condition and there is a risk that it will sink into a marginal field of business in Finland. The industry craves the national level support, but has also possibilities to improve it by itself as well.

Tämän työn tarkoituksena on ekosysteemiteorian ja yritysten liiketoimintamallien yhdistäminen Suomen huonekalualan näkökulmasta. Löytämällä näiden konseptien yhteneväisyydet, voidaan mahdollistaa viitekehys työkalulle, joka auttaa ekosysteemilähtökohtaisen liiketoimintamallin rakentamisessa. Tämän tutkimuksen toinen tärkeä päämäärä on parantaa yrittäjyyttä Suomen huonekalualalla. Tutkimusmenetelmäksi valittiin laadullinen tapaustutkimus. Empiirinen tutkimusosio tarkastelee Suomen huonekalualan ekosysteemiä ja suomalaisen huonekaluyrityksen liiketoimintamallia. Ekosysteemin tarkastelussa hyödynnettiin tutkimusta varten kehitettyä huonekalualan yrittäjyyden ekosysteemimallia. Ensisijainen tutkimusaineisto koottiin toimintatutkimuksen sekä haastatteluiden avulla. Lisäksi kaksi työpajaa järjestettiin yrityksen työntekijöille sekä sen sidosryhmille. Tutkimuksen tukevaa aineistoa kerättiin useista lähteistä, mm. toimialaraporteista ja selvityksistä, lehtiartikkeleista ja nettisivustoista. Liiketoiminnallinen ympäristö vaikuttaa vahvasti yrityksen liiketoimintamalliin. Ekosysteemin kulttuuri, poliittinen päätöksenteko sekä julkinen tuki ovat niin sanottuja stabiileja elementtejä, jotka vaikuttavat heikosti suoraan yrityksen ydinliiketoimintaan. Tutkimuksen mukaan rahoitukseen, henkilöstöön ja markkinoihin vaikuttavat tekijät ovat epävakaampia elementtejä, joilla on selvä vaikutus yrityksen liiketoimintaan. Myös ekosysteemit omaavat resursseja ja niillä on tietyt voimavarat. Yritysten tulisikin käyttää näitä voimavaroja hyväksi sopivalla tavalla saavuttaakseen kilpailuedun kilpailijoihinsa nähden. Ekosysteemeistä voidaan lisäksi tunnistaa menestystekijöitä, joita silmälläpitäen yritysten strategiset linjaukset tulisi tehdä. Tällä hetkellä Suomen huonekaluala on epäterveessä tilassa ja vaarana on sen vajoaminen marginaaliseksi toimialaksi Suomessa. Ala tarvitsee kipeästi valtiollisen tason tukea sekä neuvonantoa. Yrityksillä on lisäksi mahdollisuus vaikuttaa itse suuresti toimialan heikkoon tilaan ja toivottavasti näin myös tapahtuu.
Description
Supervisor
Vartiainen, Matti
Thesis advisor
Koria, Mikko
Keywords
liiketoimintamalli, yrittäjyys, ekosysteemi, huonekaluala, business model, entrepreneurship, business ecosystem, furniture industry
Other note
Citation