Automatic testing for continuous delivery in production simulation software

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2024-03-11
Department
Major/Subject
Control, Robotics and Autonomous Systems
Mcode
ELEC3025
Degree programme
AEE - Master’s Programme in Automation and Electrical Engineering (TS2013)
Language
en
Pages
54
Series
Abstract
Production simulation software has become an important tool in the automation industry to visualize and simulate complex systems. At the same time, continuous delivery has become an important practice in the software industry that improves productivity, communication, and project predictability. Automatic testing is a key factor in enabling continuous delivery, and this study examines improving automatic testing of production simulation software with the goal of enabling continuous delivery. A set of common characteristics for production simulation software are defined, and a literature review is conducted to find out what testing approaches are proposed in research to test software with similar properties. The applicability of the results for testing these types of software are then evaluated. Finally, one of the approaches is selected and implemented to test the Visual Components simulation software. This study concludes that while no comprehensive testing solution was found, there are several approaches that could be adapted to test various aspects of production simulation software and that the tool selection should be made by evaluating the issues preventing continuous delivery in the organization developing the software. For testing the Visual Components simulation software, a script-based UI testing tool was adapted. Initial results of the implementation show that the tool is able to automate some of the tests that were previously done manually, but a longer evaluation period is needed to observe if the tool has an impact on the release frequency of the product.

Tuotantosimulaatio-ohjelmistoista on tullut tärkeä työkalu monimutkaisten järjestelmien visualisointiin ja simulointiin. Samaan aikaan jatkuvasta toimituksesta on tullut tärkeä tuottavuutta, kommunikaatiota ja ennustettavuutta parantava käytäntö ohjelmistoteollisuudessa. Automaattinen testaus on avainasemassa jatkuvan toimituksen mahdollistamisessa ja tämä työ käsittelee tuotantosimulaatio-ohjelmistojen automaattisen testaamisen kehittämistä jatkuvan toimituksen mahdollistamiseksi. Työssä määritellään ensin tuotantosimulaatio-ohjelmistoja yhdistävät ominaisuudet ja tehdään kirjallisuuskatsaus, jossa etsitään näitä ominaisuuksia vastaavia testaustapoja. Seuraavaksi testaustapojen soveltuvuus tuotantosimulaatio-ohjelmistojen testaukseen arvioidaan ja lopuksi yksi testaustapa valitaan ja sitä sovelletaan Visual Components -tuotteen testaamiseen. Tämän tutkimuksen perusteella todetaan, että kattavaa testausratkaisua ei löydetty, mutta useampaa testaustapaa voidaan soveltaa tuotantosimulaatio-ohjelmistojen eri ominaisuuksien testaamiseen. Työkaluvalinta tulisi tehdä arvioimalla ohjelmistoa kehittävän organisaation jatkuvaa toimitusta estävät ongelmat. Visual Components -tuotteen testaamiseen sovellettiin skriptipohjaista käyttöliittymätestaustyökalua. Alustavien tuloksien perusteella osa aiemmin manuaalisista testeistä pystyttiin automatisoimaan, mutta tarvitaan pidempi arviointijakso, jotta nähdään työkalun vaikutus jatkuvan toimituksen toteutumiseen.
Description
Supervisor
Vyatkin, Valeriy
Thesis advisor
Antonenko, Jevgeni
Keywords
production simulation, manufacturing simulation, software testing, continuous delivery
Other note
Citation