Multicriteria process development and design

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Doctoral thesis (article-based)
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2006-11-03
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
71, [53]
Series
Plant design report series, Tehdassuunnittelun raporttisarja, 93
Abstract
Structural and societal changes in process industry have lead to new requirements in process development, design and project management. The growing importance of health, safety and environmental aspects has increased the number of criteria considered in design. The decisions have to be made in a multicriteria environment considering uncertainty and the life-cycle point of view. Process industry has also changed toward more specialized products. The advanced design methodologies such as clean technology and inherently safer design are emphasizing early conceptual decisions for process efficiency. The traditional methods of design, research and development projects are therefore always not adequate. The thesis presents new methods and approaches to respond to the new challenges in process development and design, which attempt to amalgamate process design with design process management and the important extension of process integration towards the consideration of process sustainability; extending the horizon to process life-cycle and offering a systematic aid to decision making at the conceptual design stage aiming at multicriteria optimality. The methods presented include: 1) Extended problem solving based method for process design, 2) analytic hierarchy process based multicriteria decision making approach for process concept evaluations, 3) genetic algorithm based process synthesis method using multicriteria approach under uncertainty, 4) evaluative approach to process development, 5) enhanced modeling approach for different life-cycle phases and model library, 6) approach for multicriteria based assessment with life-cycle perspective and 7) decision based project management tool for product and process development projects. The combined approach presented includes these methods together with scope of evaluation definition, life-cycle indicators and a tool pack of general methods.

Prosessiteollisuuden muutokset ovat luoneet uusia vaatimuksia teollisuusprosessien kehitykselle, suunnittelulle ja projektien hallinnalle. Ympäristö-, terveys- ja turvallisuusnäkökohtien painottaminen sekä tarve tehdä päätöksiä elinkaarinäkökulmasta epävarmuuden vallitessa on lisännyt suunnittelussa huomioon otettavien tekijöiden lukumäärää ja vaikeuttanut päätöksentekoa. Toisaalta uudet suunnittelufilosofiat, kuten puhdasteknologia ja luontainen turvallisuus, korostavat tarvetta tehdä suunnittelupäätökset mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Tämän vuoksi perinteiset prosessikehitys- ja suunnittelumenetelmät eivät ole enää riittäviä. Näihin haasteisiin vastaamiseksi väitöskirja esittää uusia menetelmiä, joiden tavoitteena on systematisoida ja integroida prosessisuunnittelua sekä suunnitteluprosessin hallintaa tavoiteltaessa kestävän kehityksen ja elinkaariajattelun mukaisen monikriteerisen suunnittelun tehostamista erityisesti prosessikehitysvaiheessa. Esitetyt menetelmät ovat seuraavia: 1) laajennettu ongelmanratkaisulähtöinen lähestymistapa prosessisuunniteluun, 2) analyyttiseen hierarkiaprosessiin perustuva monimuuttujapohjainen lähestymistapa prosessivaihtoehtojen vertailuun, 3) geneettiseen algoritmiin perustuva monimuuttujaprosessisynteesimenetelmä, jota voidaan käyttää epävarmuuden vallitessa, 4) vertailuun perustuva lähestymistapa prosessikehityksessä, 5) mallituslähestymistapa ja mallikirjastokonsepti elinkaaren eri vaiheisiin, 6) menetelmä monimuuttuja- ja elinkaaripohjaiseen vaihtoehtojen vertailuun sekä 7) päätöspohjainen suunnittelu- ja tuotekehitysprojektin hallintamenetelmä. Lopuksi on esitetty kokonaislähestymistapa, joka sisältää em. menetelmät sekä tavan arviointialueen laajuuden määrittelyyn, elinkaarimittarit sekä kokoelman yleisiä työkaluja.
Description
Keywords
process development, multicriteria decision making, life-cycle evaluation, process synthesis, genetic algorithm, heath, safety, environment, analytic hierarchy process
Other note
Parts
  • Cziner, K., Tuomaala, M., Hurme, M., Multicriteria decision making in process integration, Journal of Cleaner Production 13 (2005) 475-483.
  • Virkki-Hatakka, T., Rong, B. G., Cziner, K., Hurme, M., Kraslawski, A., Turunen, I., Modelling at different stages of process life-cycle, Computer-Aided Chemical Engineering, Vol. 14, Elsevier, Amsterdam 2003, pp. 977-982.
  • Cziner, K., Hurme, M., Assessment of chemical production concepts in process design, Challenges for Industrial Production, eds. Geldermann, J., Treitz, M., Schollenberger, H., Rentz, O., Universitätsverlag, Karlsruhe 2005, pp. 153-163.
  • Cziner, K., Virkki-Hatakka, T., Hurme, M., Turunen, I., Evaluative approach for process development, Chemical Engineering and Technology 28 (2005) 1490-1499.
  • Cziner, K., Hassim, M. H., Hurme, M., Lifecycle assessment of process concepts, Chemical Engineering Transactions, Vol. 9, 2006, pp. 293-298.
  • Cziner, K., Hurme, M., Process evaluation and synthesis by Analytic Hierarchy Process combined with genetic optimization, Computer-Aided Chemical Engineering, Vol. 15B, Elsevier, Amsterdam 2003, pp. 778-783.
  • Cziner, K., Hassim, M. H., Hurme, M., Multicriteria design of separation sequences by including HSE criteria and uncertainty, Computer-Aided Chemical Engineering, Vol. 21, Elsevier, Amsterdam 2006, pp. 1149-1154.
Citation
Permanent link to this item
https://urn.fi/urn:nbn:fi:tkk-008432