Erikoisvaihdeperheen parametrisointi 3D-CAD -järjestelmässä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Major/Subject
Koneensuunnitteluoppi
Mcode
Kon-41
Degree programme
Language
fi
Pages
82+15
Series
Abstract
Kokoonpanojen luominen ja hallinta ovat keskeinen osa nykyaikaista 3D-mallintamista. Mikäli tuotetta halutaan käyttää hyväksi myös tulevien projektien pohjana, on sen muokattavuuteen panostettava jo mallia luodessa. Mallin joustavuus tai jäykkyys muodostaa valinnanvaikeuden tulevien tilaussuunnitteluprosessien aikana; tehdäänkö kertakäyttö- vai kestomalleja? Parametrinen 3D-mallinnus tarjoaa joustavan alustan kokoonpanojen suunnitteluun. Tässä työssä tutkittiin parametristen tuotemallien tuontia, ja lisäksi skeleton-tekniikan tarjoamia mahdollisuuksia kokoonpantavien komponenttien tuottamiseen ja hallinnointiin. Diplomityön perustavoitteena oli kotelosuunnitteluun liittyvän piirustusteknisen ajan vähentäminen. Diplomityössä käsitellään kahta paperikoneen kuivainryhmävaihdetta, joille mallinnettiin CATIA:lla teräslevypohjaiset parametrikotelot. Parametrit sinänsä eivät tee mallia, sen sijaan niillä voidaan ohjata mallin alustana toimivia piirteitä. Molemmille kotelomalleille määritettiin noin 100 parametria, jotka ohjaavat skeleton-osan kautta mallin tärkeimpiä ulottuvuuksia. Skeletonin avulla tapahtuva ohjaus on tehokasta komponenteille, jotka sisältävät yksinkertaisia geometrioita, kuten tässä työssä olevat hitsattavat levykokoonpanot. Teräskomponentit yleensäkin ovat hyviä parametrisoinnin kohteita johtuen siitä, että ne valmistetaan yksilöiksi käyttämättä aihiomalleja. Piirustusteknisen ajan vähentäminen on mahdollista valmiiksi mitoitettujen piirustusalustojen avulla. Tästä johtuen parametristen mallien taustalle luotiin teräskotelon suunnittelua nopeuttavat työkuvat, jotka käsittävät polttoleikkaus-, hitsaus- ja koneistuspiirustukset. Piirustusten tuoton automatisoiminen nopeuttaa erityisesti standardisuunnittelua, mutta tarjoaa alustan myös räätälöidyille tuotteille. Sellaisenaan tuotantoon ajettavia kuvia ei piirustusalustoilla ole mahdollista tuottaa, sillä mitoitusten sijainnit eivät päivitysten jälkeen ole haluttuja. Ajansäästö on kuitenkin merkittävä huolimatta piirustusten pakollisista käsittelyistä. Diplomityön soveltavaa osaa tukeakseen käsitellään teoriaosassa kuivainryhmävaihteiden peruspiirteitä ja syitä, jotka ovat johtaneet niiden parametrisoinnin tarpeeseen. Vaihteen onnistunut parametrisointi edellyttää tiettyjen peruskäsitteiden ymmärtämistä, joita käsitellään hammasvaihdeteorian avulla. Teoriaosa sisältää myös sellaisten mallintamisessa tarvittavien apukeinojen käsittelyä, joilla joustavia ja hallittavia kokoonpanoja voidaan lähteä toteuttamaan.
Description
Supervisor
Ekman, Kalevi
Thesis advisor
Kröger, Veli-Matti
Keywords
3D, 3D, CAD, CAD, CATIA, CATIA, assembly, kokoonpano, skeleton, skeleton, parameterization, parametrisointi, product model, tuotemalli
Other note
Citation