Kotimaan matkustaja-alusliikenteen turvallisuuden kehittäminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2012
Major/Subject
Laivanrakennusoppi
Mcode
Kul-24
Degree programme
Language
fi
Pages
vii + 117 s. + liitt.
Series
Abstract
This thesis examines the safety of inland passenger traffic by using the formal safety assessment. The first three steps of the assessment were done: identification of risks, evaluation of the risks and defining means of risk control. The safety studies of the inland passenger ship accidents conducted by the Accident Investigation Board of Finland were used for the identification of risk factors. The studies were treated by event maps and systematic analysis. In this way the chains of events and similarities in different accident types could be found. In addition some visits and interviews were done in the inland passenger's ships during the process. The actual risk analysis was performed by using Bayesian network. Accidents were categorized into three groups: groundings due to operational error, collisions due to operational error and technical failures. The rescue actions were assessed as its own network. For the risk analysis, accurate probabilities did not exist, so probabilities of the factors were divided into five classes. The value of factor was defined according to the class given to it. The importance of different factors was assessed by placing each factors class alternately to the best possible. This way the effect of improvement of each to total probability was researched. Effects were announced so that most effecting factor value was 1, and other factors were proportionated according to this. According to the results can be said that actions of the crew has the highest meaning to safety of inland passenger-ship traffic. The most effecting factors were safety attitudes, the ability of the crew to act, alertness, experience and skills. These can be improved by training, raising awareness and motivating. In rescue actions the repairing of the damages had the greatest influence to safety. Still all damages could not be repaired when the control of the situation becomes most important. The ability of the crew to act and lead emergency situation affects to situation control.

Tässä työssä tarkastellaan kotimaan matkustaja-alusliikenteen turvallisuutta järjestelmällisen turvallisuusanalyysin avulla. Työssä tehdään järjestelmällisen riskianalyysin kolme ensimmäistä vaihetta: riskitekijöiden tunnistaminen, riskin arvioiminen ja riskinhallintakeinojen määrittely. Riskitekijöiden tunnistamisessa käytettiin Onnettomuustutkintakeskuksen tutkintoja kotimaan matkustaja aluksille tapahtuneista onnettomuuksista. Tutkinnat käsiteltiin sekä tapahtumakarttojen että systemaattisen analyysin avulla. Tällä tavoin pyrittiin saamaan esiin yksittäisien onnettomuuksien tapahtumaketju sekä eri onnettomuustyyppien yhteneväiset piirteet. Lisäksi työn aikana tehtiin joitakin vierailuja ja haastatteluja kotimaan matkustaja-aluksilla. Varsinainen riskianalyysi tehtiin Bayesin verkkoa käyttäen. Onnettomuudet jaettiin kolmeen tyyppiin: operointivirheestä johtuviin karilleajoihin, operointivirheistä johtuviin yhteentörmäyksiin ja teknisiin vikoihin. Lisäksi pelastustoiminta arvioitiin omana verkkonaan. Riskianalyysia varten ei ollut tarkkoja todennäköisyyksiä käytettävissä, joten solmujen todennäköisyydet jaettiin viiteen luokkaan, ja solmulle annettiin arvo sille annetun luokan perusteella. Eri tekijöiden merkitystä arvioitiin asettamalla kunkin tekijän luokka vuorotellen parhaaksi mahdolliseksi. Tämän avulla selvitettiin, miten kunkin tekijän parantuminen vaikuttaa kokonaistodennäköisyyteen. Vaikutukset ilmoitettiin siten, että eniten vaikuttava tekijä sai arvon 1 ja muiden tekijöiden aiheuttama parannus kokonaisturvallisuuteen suhteutettiin tähän. Riskianalyysin perusteella voidaan todeta, että miehistön toiminnalla on suurin merkitys kotimaan matkustaja-alus turvallisuuteen. Eniten vaikuttavat tekijät olivat: turvallisuusasenteet, miehistön toimintakyky, vireystaso sekä kokemus ja taidot. Näitä voidaan parantaa koulutuksella, asennekasvatuksella ja motivoinnilla. Pelastustoiminnan osalta vaurion korjaamisella oli suurin vaikutus turvallisuuteen. Kaikkia vaurioita ei kuitenkaan voida korjata, jolloin tilanteen hallitseminen nousee tärkeimmäksi. Tilanteen hallintaan vaikuttaa miehistön kyky toimia hätätilanteessa ja johtaa tilannetta.
Description
Supervisor
Kujala, Pentti
Thesis advisor
Heikkilä, Martti
Keywords
inland passanger ship, kotimaan matkustaja-alus, safety, turvallisuus, safety management, turvallisuuden hallinta, Bayesian network, Bayesin verkko, safety investigation, onnettomuustutkinta, risk analysis, riskianalyysi
Other note
Citation