Why do regional headquarters live and die?

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Doctoral thesis (article-based) | Defence date: 2014-10-10
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2014
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
227
Series
Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 137/2014
Abstract
Regional headquarters can be defined as an intermediate organizational unit with a mandated role, geographic scope and location. Regional headquarters represents a dynamic phenomenon within multinational companies. Guided by the research question - why do regional headquarters live and die - the purpose of this thesis is to understand and explain why RHQ exist and why they sometimes cease to exist. The thesis builds on four essays examining the dynamism of regional headquarters with various methods and applying different perspectives. The first essay presents regional headquarters in their dynamic context of corporate headquarters, subsidiaries and local environment. The second essay explains the processes that regional headquarters apply to add parenting value and presents evolutionary patterns that the value follows. The third essay investigates the effects of trust and distance on the retention and loss of the regional headquarters mandate. The final essay explores an entire population of regional headquarters in relation with its three environments. The empirical studies use a longitudinal approach in line with the dynamic research question. This thesis argues that regional headquarters are inherently dynamic, because they are embedded in three environments, terminable and sensitive to change. Their role, location, and geographic scope are interdependent, and change in one attribute will affect other attributes. Regional headquarters exist because they add value to their parents and subsidiaries at a lower agency cost than other alternatives. However, regional headquarters will die if they stop adding value, if they lose their parent's trust, or if an abrupt change in the corporate or external environment affects their position within the organizational structure of the multinational company.

Aluepääkonttorit määritellään välitason organisaatioiksi, joille on valtuutettu erityinen rooli, maantieteellinen vastuualue ja sijainti. Ne ovat dynaaminen osa monikansallista yritystä. Tämän väitöskirjan tavoitteena on vastata tutkimuskysymykseen: miksi aluepääkonttorit elävät ja kuolevat. Väitöskirja rakentuu neljästä esseestä, jotka tarkastelevat aluepääkonttorien dynamiikkaa eri näkökulmista ja erilaisin tutkimusmenetelmin. Ensimmäinen essee esittelee aluepääkonttorit niiden dynaamisessa kontekstissa, johon kuuluvat ylemmän tason pääkonttori, tytäryhtiöt ja paikallinen ympäristö. Toinen essee selittää, millaisia prosesseja aluepääkonttorit käyttävät tuottaakseen lisäarvoa, ja esittelee neljä lisäarvon kehitysmallia. Kolmas essee tutkii luottamuksen ja etäisyyden vaikutusta aluepääkonttorivastuiden säilymiseen ja menetykseen. Neljäs essee käsittelee kokonaista aluepääkonttoripopulaatiota ja sen suhdetta kolmeen eri ympäristöön. Empiiriset analyysit perustuvat pitkittäistutkimukseen Suomessa sijaitsevista aluepääkonttoreista. Väitöskirjassa aluepääkonttoreiden havaitaan olevan synnynnäisesti dynaamisia organisaatioita, koska ne ovat osa kolmea eri ympäristöä, ne voidaan lopettaa ja ne ovat erityisen muutosherkkiä. Niiden rooli, sijainti ja maantieteellinen vastuualue ovat toisistaan riippuvaisia, joten muutos yhdessä ominaisuudessa vaikuttaa muihin ominaisuuksiin. Aluepääkonttoreita on olemassa, koska ne tuottavat lisäarvoa emo- ja tytäryhtiöilleen pienemmin agenttikustannuksin kuin muut vaihtoehdot. Toisaalta aluepääkonttori kuolee pois, jos se lakkaa tuottamasta lisäarvoa, jos se menettää emonsa luottamuksen tai jos äkillinen muutos konsernissa tai ulkoisessa ympäristössä vaikuttaa sen asemaan osana monikansallisen yrityksen organisaatiorakennetta.
Description
Supervising professor
Piekkari, Rebecca, Vice Dean, Professor, Aalto University, Department of Management Studies, Finland
Keywords
regional headquarters, headquarters, multinational companies, regional management, mandate loss, parenting, aluepääkonttorit, pääkonttorit, monikansalliset yritykset
Other note
Parts
  • Kähäri, Perttu. Research on Regional Headquarters - A systematic review and agenda for future research. Unpublished.
  • Kähäri, Perttu. What am I worth to my parent? A longitudinal analysis of how Regional Headquarters add value in MNCs. Unpublished.
  • Kähäri, Perttu; Barner-Rasmussen, Wilhelm; Saittakari, Iiris; Piekkari, Rebecca. Regional headquarters – to be, or not to be? A study of the loss and retention of headquarters mandates. Unpublished.
  • Kähäri, Perttu; Piekkari, Rebecca. 2014 (forthcoming). The Evolution of Regional Headquarters Population: An Ecological Analysis. In: Lundan, S. (ed.). Transnational Corporations and Transnational Governance. Houndmills, UK. Palgrave Macmillan.
Citation