Web-sovelluksen kehittäminen sähkönjakeluverkon suojareleisiin

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
2006
Major/Subject
Tietämystekniikka
Mcode
T-93
Degree programme
Language
fi
Pages
85 s. + liitt. 6
Series
Abstract
As a result of the standardization work that has been done for the distribution automation systems, the protection relays from different manufacturers become like each other, but on other hand, the new generations of devices will have more potential for new features. This thesis investigates how the different Web-technologies and design patters fit into embedded protection relays. As a part of the research, a marketing survey was conducted, which was used to find out the requirements for the Web-applications that are provided by the protection relay. It has also been investigated how the standardized way of modelling the devices can be used in the development of the Web-applications. Different Web, technologies and standardized ways to model the protection relays are quite new things for the developers that are working in the area of distribution automation systems. One of the aims of this thesis is to provide information from both of these areas. The technologies and design patterns that are implemented were chosen according to the limited hardware resources and long life cycles of the devices; number of product variants and transferability were also considered when the technologies were chosen.

Sähkönjakeluverkon automaatiojärjestelmien standardoinnin myötä eri laitevalmistajien suojareleet tulevat yhtenäistymään ja toisaalta uudet laitesukupolvet tarjoavat entistä enemmän mahdollisuuksia uusien ominaisuuksien toteuttamiseen. Tässä opinnäytetyössä on tutkittu erilaisten Web-teknologioiden Ja toteutusmallien soveltuvuutta sulautettuihin suojareleympäristöihin sekä standardoitujen mallinnusmenetelmien hyödyntämistä kehittämisessä ja tuotteistuksessa. Perustutkimukseen liittyen suoritettiin ABB Oy myyntiorganisaatiolle kyselytutkimus, jonka avulla kartoitettiin käyttäjien käsityksiä ja toiveita liittyen suojareleisiin toteutettaviin Web-sovelluksiin. Web teknologiat sekä standardin mukaiset mallinnusmenetelmät ovat verrattain uusia asioita sähkönjakeluverkon automaatiojärjestelmien kanssa työskenteleville tuotekehittäjille. Tämän opinnäytetyön eräs tarkoitus on tarjota katsaus näihin molempiin. Toteutukseen valituissa teknologioissa ja toteutusmalleissa on pyritty huomioimaan suojareletuotteiden rajalliset laiteresurssit, pitkät elinkaaret, erilaisten tuotevariaatioiden ylläpito sekä toteutuksen siirrettävyys erilaisten laitetoteutusten välillä.
Description
Supervisor
Syrjänen, Markku
Thesis advisor
Starck, Janne
Keywords
protection relay, suojarele, Web, Web, WWW, WWW, distribution automation, sähkönjakeluverkon automaatio
Other note
Citation