Öljysäiliöaluksen rungon likaantuminen Itämerellä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Major/Subject
Laivanrakennusoppi
Mcode
Kul-24
Degree programme
Language
fi
Pages
109
Series
Abstract
Työssä luodaan katsaus vedenalaisen rungon pinnankarkeuden merkitykseen aluksen vastukseen. Esityksessä keskitytään erityisesti biologisen pinnankarkeuden synnyn, vaikutusten ja torjuntamenetelmien tarkasteluun. Biologisen pinnankarkeuden muodostaa rungolla elävä eliöstö. Eliöstön kasvuun ja leviämiseen vaikuttavia tekijöitä tarkastellaan yleisesti ja Itämeren erityisolosuhteet huomioiden. Eliöstön luokitus limoihin, leviin ja eläimiin esitetään. Selvitellään eliöstöluokkien aiheuttaman pinnankarkeuden arviointimenetelmiä ja vaikutusta aluksen kulkuvastukseen. Eri torjuntamenetelmiä ja niihin liittyvää säännöstöä esitellään. Varustamon alusten vuosien 1999 - 2003 aikaisia matkatietoja analysoimalla kartoitetaan aluksen teknisten ominaisuuksien, liikennealueen olosuhteiden ja operoinnin vaikutusta biologisen pinnankarkeuden kehittymiseen. Esitetään näkökantoja Itämeren alueella liikennöivien alusten likaantumisentorjunnasta ja esitellään taulukkolaskentasovellus, jonka avulla voidaan ennustaa aluksen rungon likaantumisen vaikutuksia ja niihin liittyviä kustannuksia viiden vuoden jaksolle. Tuloksissa esitetään Itämeren kasviplanktonin kevätkukinnan voimakkuuden ja aluksen pohjan likaantumisen välinen yhteys. Mielenkiintoinen havainto on myös likaantumisen vaihtelu Itämeren eri osissa, etelässä likaantuminen on voimakkaampaa, mutta jäät eivät rasita likaantumisenestomaalia, pohjoisessa puolestaan eliölajien vähyys ja talven jääpeite aiheuttavat sen ettei aluksen runko likaannu.
Description
Supervisor
Varsta, Petri
Thesis advisor
Åberg, Johan
Keywords
biological surface roughness, biologinen pinnankarkeus, fouling, alusrungon likaantuminen, Baltic Sea, Itämeri
Other note
Citation