Development of spatial information analysis and manipulation tool

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2010
Major/Subject
Kartografia ja geoinformatiikka
Mcode
Maa-123
Degree programme
Language
en
Pages
59
Series
Abstract
The aim of this master's thesis is to develop spatial information manipulation and analysis functionalities for conversion purposes. The research is based on an existing conversion tool that does not support spatial features. Therefore the challenge of this master's thesis is to study whether it is possible to make the conversion tool more efficient by creating support to spatial features. The research is done as a constructive research and the research follows the phases of constructive research process. This master's thesis provides good information on several theoretical aspects: database design process, difference between data modelling and conversion as well as different ways of doing conversion. These topics are discussed as background information of conversion. As a summary of these aspects it can be concluded that the decisions made in the beginning of the database design process affect more the data model than decisions made in the end of the process. Conversion and data modelling are similar. Even though a conversion can be done in different ways, there is no definitely right or wrong way. However, the end result of conversion should be harmonious data. Handling of topological information is important in conversion. Therefore it sets requirements for conversion tool. During this study the simple geographic objects and their functionalities were developed. These objects were integrated in the existing conversion tool. The developed geographic objects and their functionalities improve the efficiency of the tool. The improvement is particularly noticeable regarding the tool's script language that became simpler to use and the workload that decreased significantly. Similar tools are used in conversions in general because they allow the data validation and data manipulation to be done during the conversion.

Tämän diplomityön tarkoituksena on kehittää paikkatiedon manipulointi- ja analysointitoiminnallisuus konversiotarpeisiin. Työ perustuu olemassa olevaan konversiotyökaluun, jonka käyttäminen paikkatiedon käsittelyyn on ollut haastavaa. Tämän diplomityön tavoitteena onkin tutkia, pystytäänkö paikkatieto-olioita tukemalla parantamaan olemassa olevaa työkalua. Työ on toteutettu konstruktiivisena tutkimuksena, jossa on otettu huomioon sekä tieteellinen että käytännön näkökulma. Työssä on tutkittu järjestelmien välisten konversioiden taustaa seuraavista näkökulmista: paikkatiedon tietokantamallien suunnitteluprosessin, paikkatietomallinnuksen ja eri tapojen tehdä konversioita näkökulmista. Yhteenvetona voidaan todeta, että paikkatiedon tietokantamallien suunnitteluprosessin alkuvaiheessa tehdyt päätökset vaikuttavat voimakkaammin syntyvään tietomalliin kuin suunnitteluprosessin loppuvaiheessa tehdyt päätökset. Paikkatietomallinnuksella ja konversiolla ei ole suurta eroa. Konversio voidaan tehdä eri tavoilla, joista ei voida nimetä yhtä oikeaa ratkaisumallia. Konversion lopputuloksena tulee kuitenkin pyrkiä harmoniseen ja käyttötarkoitukseen sopivaan aineistoon. Konversiossa tärkeää on erilaisten topologioiden hallinta ja käsittely. Tämä asettaa vaatimuksia konversiotyökalun toiminnallisuudelle, jossa täytyy pystyä käsittelemään kysymyksiä, kuten onko piste alueen sisällä tai koskettavatko geometriat. Työssä toteutettiin yksinkertaiset geometriset objektit ja topologisia kysymyksiä niihin. Objektit integroitiin edelleen olemassa olevaan konversiotyökaluun. Kehitystyön tuloksena paikkatiedon manipulointien ja analysointien tekeminen helpottui ja nopeutui merkittävästi. Lisäksi työkalun tehokkuus parani, mikä ilmeni etenkin mutkikkaissa algoritmeissa. Vastaavanlaisia työkaluja käytetään konversiossa yleisesti, koska ne mahdollistavat sekä aineiston joustavan käsittelyn konversion aikana että aineiston tarkistamisen.
Description
Supervisor
Virrantaus, Kirsi
Thesis advisor
Hedman, Jonas
Keywords
conversion, konversio, geographic information, paikkatieto, GIS, GIS, geoinformaatiotekniikka
Other note
Citation