Pehmeää ja poliittista? Tekstiiliveistos Suomen nykytaidekentällä

dc.contributorAalto Universityen
dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributor.advisorSederholm, Helena
dc.contributor.authorMyllyniemi, Sini
dc.contributor.schoolTaiteiden ja suunnittelun korkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Arts, Design and Architectureen
dc.contributor.supervisorSederholm, Helena
dc.date.accessioned2016-09-22T08:27:33Z
dc.date.available2016-09-22T08:27:33Z
dc.date.issued2016
dc.description.abstractMaisterin opinnäytteessäni pohdin tekstiiliveistosten asemoitumista suomalaisella nykytaidekentällä, sekä niiden ideologisia ja poliittisia viittauksia. Tekstiiliveistokset ovat nousseet ajankohtaiseksi ilmiöksi 2010-luvun aikana, sillä useat nykytaiteen instituutiot ovat esitelleet kolmiulotteisia tekstiilimateriaalista muovailtuja taideteoksia. Tekstiiliveistoksen käsite ei ole vakiintunut. Rajaan sen kattamaan veistoksellista työstämistä läheneviä teoksia, muovailua tekstiilimateriaalista ja/tai tekstiilikäsityön työtavoin, esimerkiksi ompelemalla, neulomalla, virkkaamalla punomalla tai kirjomalla. Rinnastan tekstiiliveistokset ennemmin osaksi kuvanveiston alaa kuin tekstiilitaiteen perinnettä. Olen ottanut rajauksessa huomioon myös minua kiinnostavan viittauksen poliittiseen tai ideologiseen. Tutkielma on luonteeltaan laadullinen ja keskittyy viiden nykytaiteilijan, Johanna Havimäen, Liisa Hietasen, Heli Ryhäsen, Tuija Teiskan ja Pauliina Turakka Purhosen työskentelyn ja teosten tarkasteluun. Tutkimuskysymykseni ovat: 1. Miten tekstiiliveistokset sijoittuvat suomalaiselle nykytaidekentälle? 2. Minkälaisia ideologioita tekstiiliveistämiseen liittyy? Millä tavalla tekstiiliveistokset ovat poliittisia? Asenteita tekstiiliveistoksia kohtaan ja niiden sijoittumista nykytaidekentälle kartoitan mediapuheen, näyttelykritiikkien ja taiteilijoiden ansioluetteloihin tehtyjen merkintöjen perusteella heijastaen teemahaastatteluaineistoon. Toinen tutkimuskysymyspari kohdistuu tekstiiliveistos-ilmiön ideologiseen taustaan ja politiikkojen ilmenemismuotoihin tekstiiliveistoksissa. Politiikan taustalla vaikuttavat ideologiat ja politiikka toteuttaa niitä. Opinnäytteessä taiteen poliittisuutta tarkastelen aspektinäkökulmasta, jonka kannalta on mielekästä kysyä miten taide on poliittista. Haastatteluiden ja teosten perusteella hahmotin ideologisten ajatusten kokonaisuuksia, jotka julkisesti esiin tuotuina muuttuvat poliittiseksi. Tekstiiliveistoksiin liittyy muun muassa ekologista ajattelua, eläinten asiaa, tasa-arvoisuutta, kulutusyhteiskunnan suorituskeskeisyyttä ja materialismia vastustavaa ajattelua sekä normikriittisyyttä. Poliittinen toimijuus näkyy teosten nimeämisessä ja siten tulkinnan ohjaamisessa keinona näyttää ongelmakohtia. Tekstiiliveistokset ilmiönä kurkottavat moneen suuntaan: käsityöhön tekniikan kautta, muotoiluun tekstiilitaiteen kautta, erilaisiin ideologioihin teosten aiheiden kautta, nykytaiteen sisällä vallitseviin hierarkioihin ja veistämisen menetelmien haastamiseen.fi
dc.description.abstractIn my masters thesis I examine the position of textile sculptures in the field of Finnish contemporary art and their ideological and political references. As a phenomenon textile sculptures have become a topical phenomenon in the 2010’s. Several institutions of contemporary art in Finland have exhibited three-dimensional artworks made of textiles. The concept of textile sculpture has not become established yet. I consider it to include sculptural working or moulding textiles as material and/or using methods such as sewing, knitting, stitching, twining and crocheting. Textile sculpture is juxtaposed rather to contemporary sculpture than to the tradition of textile art. Besides this definition I have also considered my interest in art referring to ideological or political issues. The thesis is qualitative and focuses on the artistic work and working methods of five contemporary Finnish artists: Johanna Havimäki, Liisa Hietanen, Heli Ryhänen, Tuija Teiska and Pauliina Turakka Purhonen. My research questions are 1. How are the textile sculptures positioned in the field of Finnish contemporary art? 2. What kinds of ideologies are related to textile sculptures? In what ways are the textile sculptures political? I study the attitudes towards textile sculptures and how they are positioned in the contemporary art field through media narratives, exhibition critiques and the artists’ resumes and I reflect these to the thematic interview material I have produced. The second paired question deals with the ideological background and the ways of manifestation of political phenomena in the textile sculptures. Ideologies affect politics and politics execute ideologies. In my research, I examine art from the aspect that encourages one to ask, how is art political. Through interviews and artworks I perceived entireties of ideologies that became political when they were expressed publically. There are themes such as ecological thinking, animal rights, equality, norm criticism and critique towards consumerist and materialist society. The political action shows in the ways that the artworks are named and thus how the viewer is guided to see different issues. As a phenomenon textile sculptures reach to multiple directions: to crafts through techniques, to design through textile art or textile design, to different ideologies through the themes of the artworks, to the hierarchies that rule in contemporary art and to sculpture by challenging the methods of sculpting.en
dc.format.extent197 + 4
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/22085
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-201609224015
dc.language.isofien
dc.locationP1 OPINNÄYTTEET D 2016 Myllyniemi
dc.programmefi
dc.subject.keywordtekstiiliveistosfi
dc.subject.keywordnykytaidefi
dc.subject.keywordkuvanveistofi
dc.subject.keywordideologiatfi
dc.subject.keywordpoliittisuusfi
dc.subject.keywordtekstiilifi
dc.titlePehmeää ja poliittista? Tekstiiliveistos Suomen nykytaidekentälläfi
dc.titleSoft and political? Textile sculpture in the domain of Finnish contemporary arten
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotMaisterin opinnäytefi
local.aalto.barcode1200561850
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
master_Myllyniemi_Sini_2016.pdf
Size:
22.33 MB
Format:
Adobe Portable Document Format