Pihapaketti talopakettipihan suunnittelumallina

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Location:
P1 Ark A Folio
Date
2017
Department
Major/Subject
Maiseman suunnittelu ja rakentaminen
Mcode
MA-94
Degree programme
Maisema-arkkitehtuuri
Language
fi
Pages
97+3
Series
Abstract
Suomessa rakennetaan vuosittain tuhansia omakotitaloja. Yli kaksi kolmasosaa omakotitalojen rakentajista suosii helppoja ja kustannustehokkaita talopakettiratkaisuja, joissa sama yritys tarjoaa suunnittelun ja toteutuksen. Maisema-arkkitehti osallistuu omakotitalon pihasuunnitteluun harvoin, sillä omakotitalorarakentajien tarpeet ja odotukset eivät usein vastaa tarjottuja palveluita. Pihasuunnittelijoita on markkinoilla erilaisilla koulutustaustoilla, minkä johdosta suunnittelupalveluiden sisällöissä, laadussa ja hinnoissa on suurta vaihtelua. Tämä diplomityö esittää pihapaketti-palvelumallin, joka tarjoaa omakotitalon rakentajalle helpon ja edullisen tavan rakennuttaa ammattitaitoisesti suunnitellun pihan. Koska suurin osa vuotuisista omakotitaloaloituksista on talopakettialoituksia, olen käyttänyt lähtökohtana pihapaketille talopakettitoteutusta. Talopakettitoteutus tarjoaa valmiin mallin, johon pihapaketti voidaan integroida. Talopakettitoimittajien talomallit ovat lähtökohtana pihasuunnittelulle. Esitän tässä diplomityössä pihapaketti-palvelumallin konseptin, rakenteen ja sisällön. Pihapaketin tärkein sisältö ovat mallipihat sekä pihasuunnitelmat. Mallipihat on laadittu muuntuviksi visiosuunnitelmiksi, jotka on rakennettu valmiiksi suunnitelluista kolmiulotteisista pihamoduuleista. Mallipihat ovat varsinaisen pihasuunnittelun lähtökohta, ja niiden perusteella talopaketin ostaja tekee ostopäätöksen pihasta. Pihasuunnitelmat on laadittu mallipihojen pohjalta käyttäen valmiita kolmiulotteisia pihamoduuleita sekä sovitettu oikeaan ympäristöön sen reunaehdot huomioon ottaen. Olen suunnitellut kaksi mallipihaa sekä jatkojalostanut ne kahdeksi olemassa olevaan ympäristöön sovitetuksi pihasuunnitelmaksi. Selostan suunnittelun prosessin, valmiit mallipihat sekä pihasuunnitelmat. Mallipihojen ja pihasuunnitelmien avulla esitän, että valmiiksi suunniteltuja pihamoduuleita käyttämällä voidaan saada aikaan toimiva ja arkkitehtonisesti laadukas piha omakotitalolle. Pohjustan aihetta tutustumalla lyhyesti talopakettiin, talopakettien tuottamiin ympäristöihin sekä omakotitalon pihaan. Työn lopussa arvioin työn tulokset ja pihapakettimallin jatkokehitysmahdollisuudet.

Thousands of detached homes are built every year in Finland. More than two-thirds of private house builders favour easy and cost-effective type-planned solutions, offered by the companies that takes care of the designing and implementation. The landscape architect rarely participates in the garden design of a private house, as the needs and expectations of home-builders often do not correspond to the services provided. As a result of garden designers with various different educational backgrounds on the market, there is a huge variation in the content, quality and pricing of yard designing services. This Master’s Thesis presents a service model of modular private yard schema that provides a home-builder with an easy and inexpensive way to build a professionally designed yard. Since the most of the detached homes built are modular homes, I used modular home implementations as a starting point for the modular yard schema. Modular home implementation provides a ready model to integrate the modular yard schema. Models of the type-planned homes provided by companies are the basis of the garden designing process. In this thesis I present the concept, structure and content of the modular private yard schema. The most important part of the modular yard are sample yards and yard plans. The sample yards have been designed to be transformable plans built of pre-designed three-dimensional garden modules. Sample yards are the starting point for the actual designing of the yard and the basis of the purchase decision the buyer of the modular home makes. Yard designs are based on the sample yards, using the set of three-dimensional yard modules and adapted to the actual environment, taking into account the boundary conditions of the environment. I have designed two sample yards and placed them into existing environment. I present the process of the designing, the finished sample yards and the yard plans. With sample yards and yard plans I show that pre-designed garden modules can be used to create a functional and architecturally high quality yard for a house. For a brief introduction to the subject I study themes of the type-planned housing, the environments produced by them homes and the private house yard. At the end of my work, I evaluate the results of the work and the possibilities for further development of the modular private yard schema.
Description
Supervisor
Sinkkilä, Jyrki
Thesis advisor
Sinkkilä, Jyrki
Keywords
pihasuunnittelu, pihapaketti, puutarhasuunnittelu, talopaketti, omakotipiha, tietomallinnus, mallipiha
Other note
Citation