Kohti inklusiivista koulua ja kuvataidekasvatusta

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
P1 OPINNÄYTTEET D 2017 Sohlberg
Date
2017
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Kuvataidekasvatus
Art Education
Language
fi
Pages
65
Series
Abstract
Inkluusio. Inkluusio on ideologia ja ajattelutapa, jossa tavoitellaan kaikkien ihmisten osallisuutta ja pyritään vähentämään syrjintää. Kouluissa inkluusio merkitsee koulujen kulttuurien, käytäntöjen ja toimintatapojen uudelleen järjestämistä siten, että ne vastaavat oppilaiden moninaisuuteen. Inkluusioperiaate on asetettu perusopetuksen kehittämisen suunnaksi perusopetuksen opetussuunnitelmassa 2014 (Pops 2014, 18). Koulujen kehittämistä kohti inkluusiota edellytetään myös useissa kansainvälisissä sopimuksissa ja julkilausumissa, kuten esimerkiksi YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa (1948), YK:n lasten oikeuksien sopimuksessa (1989) ja Salamancan julkilausumassa (1994). Tavoitteet. Tämän tutkielman tarkoitus on selvittää, mitkä asiat ovat inkluusion kehittämisessä keskeisiä Kalasataman uudessa yhtenäisessä peruskoulussa. Lisäksi pyrin avaamaan näkökulmia inklusiiviseen kuvataideopetukseen. Menetelmät. Tutkielma on yhdistelmä laadullista kirjallisuuskatsausta ja fenomenografiaa. Kaksi erillistä kirjallisuuskatsausta toimivat tutkielman teoreettisena viitekehyksenä. Fenomenografinen osa muodostuu kolmesta teemahaastattelusta, joissa haastateltavina oli Kalasataman peruskoulun opettajia. Analysoin haastattelut laadullisen teoriasidonnaisen sisällönanalyysin menetelmällä. Pyrin löytämään haastatteluaineistosta yhtäläisyyksiä ja eroja suhteessa teoreettiseen viitekehykseen. Lisäksi pyrin tiivistämään haastattelujen perusteella keskeiset asiat inkluusion kehittämisessä Kalasataman peruskoulussa. Tulokset ja johtopäätökset. Laajemmat koulutusta koskevat tavoitteet ja ideologiat näyttäytyivät merkittävinä inkluusion kehittämisessä Kalasataman koulussa. Ne vaikuttivat ohjailevan koulun toimintakulttuurien, ajattelutapojen ja arvojen muotoutumista. Koulutusta koskevien tavoitteiden lisäksi inkluusion kehittämisessä merkittävinä näyttäytyivät kouluarkkitehtuuri, työyhteisön arvot, moninaisuuden näkeminen rikkautena, sekä ajan antaminen muutoksille. Tutkielman perusteella näyttää siltä, että inklusiivisen kuvataidekasvatuksen muotoutuminen ja kehittyminen edellyttää kuvataidekasvatuksen arvoperustan, toimintatapojen- ja taidekäsitysten kyseenalaistamista ja hahmottamista suhteessa inkluusioideologiaan. Kalasataman koulu on inklusiivisen koulutuksen edelläkävijä Suomessa. Tämän tutkielman tulokset voivat tarjota suuntaaviivoja inkluusion kehittämiselle myös muissa kouluissa. Lisäksi tutkielma voi tarjota näkökulmia inklusiivisen kuvataidekasvatuksen kehittämiseen.

Inclusion. Inclusion is an ideology that strives for increasing participation and decreasing social exclusion and discrimination. In school system, inclusion means reorganising and rebuilding the educational cultures, practices and methodologies to correspond the diversity of pupils. In Finland inclusion has been set as principle for developing comprehensive education in the comprehensive school curriculum 2014 (Pops 2014, 18). Developing inclusion in schools is also required by several international conventions and declarations such as UN Universal Human Rights Declaration (1948), UN Convention on the Right of the Children (1989) ja The Unesco Salamanca Statement (1994). Targets. The purpose of this study is to reveal the central concepts related to developing inclusion in Kalasatama comprehensive school. The study furthermore aims to provide insight on developing inclusive art education. Methods. The thesis is a combination of qualitative literary review and phenomenographic study. The literary review consisted of two separate literary studies which formed the theoretical framework of the thesis. The phenomenographic part of the study consisted of three theme interviews of Kalasatama comprehensive school teachers. The theme interviews were analysed with qualitative theory bound content analysis method. The objective was to find differences and similarities to the theoretical framework. Based on the interviews, aim was also to summarise how inclusion is developed in Kalasatama comprehensive school. Results and conclusions. The results of the study implied that the wider targets defined for education are central for developing inclusion in Kalasatama comprehensive school. It seems that the educational targets are driving the change in the school’s practices, ideologies and values. The school architecture, work community values, seeing diversity as an asset, and giving sufficient time for change appeared also important for developing inclusion. The results of the study suggest that the emergence and development of inclusive art education requires questioning the value base, methodologies and art perception of the art education. It is important to build understanding on their relation to the inclusion ideology. Kalasatama comprehensive school is in many ways a pioneer of inclusive education in Finland. The findings of this study can be employed to develop inclusion in other schools as well. Furthermore, the results provide insight for developing inclusive art education.
Description
Supervisor
Pusa, Tiina
Thesis advisor
Pusa, Tiina
Keywords
inkluusio, kuvataidekasvatus, inklusiivinen pedagogiikka, inklusiivinen kuvataidekasvatus, Kalasataman peruskoulu
Other note
Citation