Just be as though you weren’t there at all

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2022
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master’s Programme in Visual Cultures, Curating and Contemporary Art
Language
en
Pages
52
Series
Abstract
In this thesis I study the elements of performance and performativity in my own artistic work. I explore how spaces effect my behaviour and what kind of performativity or performance like actions they evoke. I focus on three different spaces, that are Väre building lobby in Aalto university Otaniemi, Letonniemi nature reserve in Oulu and my back yard, also in Oulu Finland. My work consists of a written part and an artistic implementation. The artistic part was a performative installation that I implemented in the V1 gallery of the Väre building in Aalto University in April 2022. Installation contained video and sound material that I had produced during my explorations of the spaces, and it also acted as an individual performative experiment. I used the gallery space as an artistic studio during the time of the opening. In this text, I contemplate the observations and insights that emerged during the process. I view them against the theories especially from area of performance studies, sociology, and existential semiotics. I do not come up with any specific conclusions but instead try find different approaches to the topic. The main theme in the reflections of the text is related to Jean Baudrillard's ideas about simulation and the influence of the media on the perception and understanding of one's own environment.

Tässä opinnäytetyössäni tutkin performatiivisuuden ja performatiivisuuden elementtejä omassa taiteellisessa työssäni. Tutkin, miten tilat vaikuttavat käyttäytymiseeni ja millaista performatiivisuutta tai performanssin kaltaista toimintaa ne herättävät. Keskityn kolmeen eri tilaan, jotka ovat Väreen -rakennuksen aula Aalto-yliopiston Otaniemessä, Letonniemen luonnonsuojelualue Oulussa ja kotini takapiha, myös Oulussa. Työni koostuu kirjallisesta osasta ja taiteellisesta toteutuksesta. Taiteellinen osa oli performatiivinen installaatio, jonka toteutin Aalto-yliopiston Väre-rakennuksen V1-galleriassa huhtikuussa 2022. Installaatio sisälsi mainituissa tiloissa toteuttamieni taiteellisten kokeiluiden aikana tuottamaani video- ja äänimateriaalia ja se toimi myös itsenäisenä performatiivisena kokeiluna. Käytin galleriatilaa työhuoneena installaation aukiolon ajan. Tässä tekstissä pohdin prosessin aikana esiin tulleita havaintoja ja oivalluksia. Tutkailen niitä erityisesti performanssitutkimuksen, sosiologian ja eksistentiaalisen semiotiikan teorioita vasten. En tee varsinaisia pitkälle vietyjä johtopäätöksiä, vaan yritän löytää erilaisia lähestymistapoja aiheeseen. Pääteema tekstin pohdinnoissa liittyy Jean Baudrillardin ajatuksiin simulaatiosta ja median vaikutuksesta tapaan havainnoida ja ymmärtää omaa ympäristöä.
Description
Supervisor
Euro, Pia
Thesis advisor
Euro, Pia
Keywords
performativity, performance, simulation, installation art, contemporary art, existential semiotics
Other note
Citation