Liikearvon arvonalentumisiin vaikuttavia tekijöitä pohjoismaisissa pörssiyrityksissä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Economics | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2009
Major/Subject
Accounting
Laskentatoimi
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
71
Series
Abstract
Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää pohjoismaisissa pörssiyrityksissä liikearvojen arvonalentumisiin vaikuttavia tekijöitä, jotka ovat ulkopuolisten sidosryhmien havaittavissa. Arvonalentumisiin vaikuttavia tekijöitä etsitään sekä taloudellisista tunnusluvuista että yrityskauppojen ominaisuuksista. Tutkimuksen toisessa osassa testataan havaittujen arvonalentumiskirjausten oikea-aikaisuutta vertaamalla niitä yritysten markkinatuottoihin. Lähdeaineisto Aineistona käytetään Helsingin, Tukholman, Kööpenhaminan ja Oslon pörsseissä listattuja yrityksiä. Näiden yritysten tekemiä yrityskauppoja, joissa myös ostokohde on listattu yritys, seurataan vuodesta 2000 vuoteen 2008 ja tehtyjä arvonalentumiskirjauksia havainnoidaan välillä 2005–2008. Aineiston käsittely Tutkimus on tyypiltään kvantitatiivinen ja logistisella regressiolla tutkitaan eri tekijöiden vaikutusta toteutuneisiin arvonalentumisiin. Arvonalentumisten ajoitusta tutkitaan selvittämällä liikearvon arvonalentumiskirjausten vaikutusta yritysten osakkeiden markkinatuottoihin ilmoitusvuonna sekä neljänä edeltävänä vuotena ns. käänteisellä regressiolla. Tulokset Liikearvojen arvonalentuminen on monimutkainen prosessi, johon vaikuttavat niin monet tekijät, että on vaikea määrittää yksittäisiä tekijöitä joilla olisi tilastollista merkitystä tapahtuman kannalta. Yhdistelemällä teorian pohjalta valikoituja selittäviä muuttujia on kuitenkin mahdollista kokonaisuutena jossain määrin selittää arvonalentumisia. Lisäksi havaitaan, että yrityskauppojen ominaisuuksien huomioiminen parantaa arvonalentumisten selitettävyyttä. Näyttöä on löydettävissä myös siitä, että liikearvojen todellinen arvonalentuminen edeltää ajallisesti raportoituja arvonalentumisia.
Description
Keywords
liikearvo, arvonalentuminen, logistinen regressio, IAS 36, IFRS 3
Other note
Citation