Impacts of highway replacement investments in capital expenditures reporting and monitoring

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2007
Major/Subject
Rakentamistalous
Mcode
Rak-63
Degree programme
Language
fi
Pages
67
Series
Abstract
Resurssien niukentuessa jatkuvasti tilaajalle muodostuu todennäköisesti sisäisiä ja ulkoisia motiiveja talouden raportoinnin tehostamiseksi. Tässä tutkimuksessa on lähtökohtaisesti tulkittu tämän edellyttävän tiedon prosessointia määrätyllä hierarkiatasolla, mikä vaatii käytännössä kirjanpidossa tuotetun kuluinformaation kohdistamista yksittäisille tieosuuksille. Tutkimuksessa on perehdytty korvausinvestointiaktiviteetin paikalliseen vaihteluun pyrkimyksenä osoittaa ilmiön seurauksena muodostuvan epätarkkuuksia sekä kulujen seurannassa että kohdistuksessa. Tutkimuksessa on lähestytty korvausinvestointiaktiviteettia tutkimalla empiirisesti päällysteisiin kohdistuneiden korjaustoimenpiteiden historiatietoa. Aineistossa esiintyneiden puutteellisuuksien vuoksi tutkimustulokset ovat suuntaa-antavia. Ne osoittavat kuitenkin korvausinvestointiaktiviteetin vaihtelevan vuositasolla paikallisesti tieverkon eri osissa. Ne tukevat myös käsitystä korvausinvestointiasteen kokonaisvaihtelusta pitkällä aikavälillä kritisoiden siten Jorgensonin (1963) teoriaa, jonka mukaan korvausinvestointien ja pääomakannan välinen suhde on vakio. Ottaen huomioon kirjanpidolliset käytännöt ja kulujen kohdistamisen periaatteen, tutkimustulosten perusteella voidaan tehdä kaksi merkittävää johtopäätöstä: (1) Kirjanpito aiheuttaa virheellisyyksiä alueellisessa pääomakulujen seurannassa keskimääräisen korvausinvestointisyklin poiketessa kyseisellä alueella huomattavasti kirjanpidollisesta vaikutusajasta. (2) Kohdistusprosessi johtaa virheellisyyksiin pääomakulujen raportoinnissa sen sivuuttaessa korvausinvestointiaktiviteetin paikallisen vaihtelun kohdistettaessa kirjanpidossa tuotetut pääomakulut (poistot) yksittäisille tieosuuksille. Tutkimuksessa todetun korvausinvestointiaktiviteetin paikallisen vaihtelun vuoksi on suositeltavaa, että pääomamenoja (investointeja) seurataan tilaajan kirjanpidossa kohdekohtaisesti (tiekohtaisesti). Teiden ollessa usein hyvin laajalle levittäytyneitä hyödykkeitä ja korvausinvestointiaktiviteetin vaihdellessa paikallisesti vuositasolla, pääomamenojen seurantaa voidaan perustellusti suosittaa toteutettavaksi kirjanpidossa vieläkin yksityiskohtaisemmalla tasolla, kenties yhteysvälikohtaisesti, ottaen huomioon taloushallinnolle tästä aiheutuvan rasituksen.
Description
Supervisor
Kankainen, Jouko
Thesis advisor
Montin, Pekka
Keywords
accounting, kirjanpito, capital stock, arvonalentuminen, depreciation, pääomakanta, replacement investment, korvausinvestointi
Other note
Citation