Use case and requirement specifications for municipality personnel job satisfaction and welfare software

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2006
Major/Subject
Tietojenkäsittelyoppi
Mcode
T-76
Degree programme
Language
fi
Pages
80
Series
Abstract
Tämä diplomityö kuvaa kuntien henkilöstön hyvinvoinnin ja työtyytyväisyyden seurantaan tarkoitetun ohjelmiston käyttötilanteiden ja vaatimusten määrittelyä. Päätavoitteena on selvittää, voidaanko kuntien henkilöstön hyvinvoinnin ja työtyytyväisyyden seurantaa parantaa kuntien erityispiirteet huomioivalla ohjelmistolla. Työn kirjallisuusosiossa tutustutaan käyttötilanteisiin, vaatimusmäärittelyyn ja kyselyn toteuttamiseen. Käyttötilanteista selvitetään niiden perusidea ja historia sekä käydään läpi käytännön keinoja hyödyntää niitä ohjelmistoprojekteissa. Vaatimusmäärittelyyn liittyvän kirjallisuuden pohjalta hahmotellaan vaatimusten kerääminen, analysointi ja ryhmittely. Kyselyiden aihepiiriin liittyen keskitytään kyselyn perusteisiin, kyselyn toteuttamiseen ja tuloksien analysointiin. Kirjallisuutta hyödynnetään ohjelmiston suunnittelussa ja tuloksien arvioinnissa. Tutkimus on jaettu kolmeen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa kartoitetaan nykyisiä kyselyohjelmistoja ja tutkitaan kuntien erityispiirteitä henkilöstön hyvinvoinnin ja työtyytyväisyyden seurannassa. Toisessa vaiheessa määritellään ohjelmiston käyttötilanteet ja vaatimukset. Lisäksi käydään läpi projektin osa-alueita, jotka liittyvät läheisesti käyttötilanteisiin, vaatimusmäärittelyyn ja kuntien erityispiirteiden huomioimiseen. Tutkimuksen kolmannessa vaiheessa analysoidaan toteutunut ohjelmisto ja tutkitaan vastaako ohjelmisto vaatimuksia ja käyttötilanteita. Diplomityö päättyy pohdintaan työn tuloksista. Työn tärkein havainto on, että kuntien henkilöstön hyvinvoinnin ja työtyytyväisyyden seurantaa voidaan parantaa kuntien erityispiirteet huomioivalla ohjelmistolla. Käyttötilanne-lähtöinen ohjelmistokehitys sopi hyvin tarpeisiin ja tuloksena syntynyt ohjelmisto vaikuttaa onnistuneelta projektilta.
Description
Supervisor
Männistö, Tomi
Thesis advisor
Mäntylä, Mika
Keywords
Other note
Citation