Simulation software -Aided sales tool in integrated forest biorefinery concept modeling

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-10-20
Department
Major/Subject
Energiatekniikka
Mcode
K3007
Degree programme
Energia- ja LVI-tekniikan koulutusohjelma
Language
en
Pages
118 + 9
Series
Abstract
The purpose of this thesis was to create a holistic and user friendly tool for the forest biorefinery concept modeling, based on the Future Pulp Mill model (FUPU). It is a WinGEMS based pulp mill model created in a joint venture within the Finnish Bioeconomy Cluster. The new sales tool has an Excel interface synchronized to WinGEMS. It consists of inputs, key performance indicators (KPIs) and financial evaluation sheets. In addition, simulation cases for improved bark removal, pre-hydrolysis Kraft pulping, polysulfide-anthraquinone cook with extended oxygen delignification, lignin separation by precipitation, syngas fired lime kiln, and ash leaching were incorporated to FUPU balance. Also pulp mill non-process elements were added. The effects of process modifications to KPIs and departmental capacities were identified to be in line with expert views and literature values. The accuracy of the model can be improved by adding a secondary heat and water –balance and by simplifying the evaporation model. Furthermore, the sales tool should be benchmarked against the current pulp mill balance spreadsheets.

Tämän diplomityön tavoitteena oli rakentaa kattava ja helppokäyttöinen työkalu metsäbiojalostamoiden konseptisuunnittelua varten. Työ pohjautuu Finnish Bioeconomy Cluster Oy:n (FIBIC) alaisessa yhteisprojektissa kehitettyyn Tulevaisuuden sellutehdas malliin (FUPU). Se perustuu WinGEMS simulointiohjelmaan ja siihen linkitettyyn Excel tiedostoon. Myyntityökalussa on FUPU -malliin lisätyille Excel -välilehdille rakennettu käyttöliittymä, joka koostuu syöttölomakkeesta, avainarvojen tarkastelusta ja kannattavuusanalyysistä. Lisäksi WinGEMS malliin ja myyntityökaluun on lisätty mallit kuorenpoistoasteen säädölle, esihydrolyysikeitolle, korkeakappakeitolle, ligniininerotukselle, kuorikaasun poltolle meesauunissa ja tuhkanuutolle. Prosessimuutosten sellutehdastasevaikutuksien todettiin olevan pääosin linjassa kokemusperäisten arvojen kanssa. Mallin tarkkuutta voidaan parantaa lisäämällä vesi ja -sekundäärilämpötaseet, sekä yksinkertaistamalla nykyinen haihduttamomalli. Myyntityökalun jatkokehityksen ja konfiguroinnin kannalta olisi tärkeää verrata tuloksia olemassa olevalla työkalulla saatuihin.
Description
Supervisor
Ahtila, Pekka
Thesis advisor
Hiltunen, Jari
Vuorinen, Tapani
Keywords
pulp mill sales process, IFBR, WinGEMS, PHK, PS-AQ EOD, lignin separation, bark biogas, NPEs, feasibility, metsäbiojalostamot, myyntiprosessi, WinGEMS, esihydrolyysikeitto, korkeakappakeitto, ligniininerotus, tuhkan uutto, kaasutus, vierasaineet, kannattavuus
Other note
Citation