Designing a mobile electronic health record application to support primary healthcare physicians’ work

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2024-02-19
Department
Major/Subject
Information Networks
Mcode
SCI3047
Degree programme
Master’s Programme in Information Networks
Language
en
Pages
67 + 3
Series
Abstract
New electronic services are continuously developed in the healthcare sector, for both patients and professionals. This thesis studies primary healthcare physicians' experiences of mobile electronic health records (EHRs) and their needs regarding them. The goal was to find out how mobile EHRs could support clinical work. An EHR is a collection of a patient's health information. Here, a mobile EHR refers to a system designed for managing patient data on a mobile device. Mobile EHRs have been found to increase the efficiency of physicians' work, especially in a hospital setting, where physicians are often required to switch locations, for example, during ward rounds. There are also some situations in the primary healthcare setting where a mobile EHR could streamline physicians' work. This thesis used a design science research methodology to produce a design artefact - a prototype to complement ERA Mobile, a web application by Atostek Oy - to address identified user needs. User needs were studied and usability feedback was collected by interviewing physicians. This study discovered central challenges in mobile EHR use, such as cumbersome text entry and the small screen that restricts access to data, especially when viewing a complex or extensive patient record. Usability improvements were proposed , e.g., to ease text-entry on a mobile EHR. Checking laboratory test results, prescribing, accessing and entering text entries to the patient record, among others, were seen as especially useful features for primary healthcare physicians. The participants evaluated that the prototype improved the usability of ERA Mobile. In primary healthcare, the proposed solution would be especially suitable for physicians conducting house visits and physicians with flexible working hours in, e.g., the private sector. The findings can be used for developing ERA Mobile and other mobile EHR systems, especially for Finnish healthcare. In future research, it is important to validate the findings by testing the usability of these solutions on a realistic context, and to evaluate the effects of mobile EHRs to the quality of patient care and physicians' cognitive work ergonomics.

Terveydenhuollon käyttötarpeisiin kehitetään jatkuvasti uusia sähköisiä palveluja niin ammattilaisille kuin potilaille. Tässä diplomityössä selvitettiin perusterveydenhuollon lääkärien kokemuksia ja tarpeita koskien potilastietojen käsittelyä mobiilisti. Tavoitteena oli selittää, miten mobiilisovellus potilastietojen käsittelyyn voisi tukea kliinistä työtä. Tämä diplomityö keskittyy sähköisiin potilastietoihin, jotka ovat useiden eri terveydenhuollon palveluntarjoajien käytettävissä (eng. electronic health record, EHR), ja joita voi tarkoituksenmukaisesti käsitellä mobiililaitteella. Mobiilisovellusten on havaittu tehostavan lääkärien työtä erityisesti sairaaloissa, jossa liikkuvaa työtä on paljon. Myös perusterveydenhuollossa on tilanteita, joissa vastaavanlainen mobiilisovellus voi sujuvoittaa lääkärin työtä. Tässä työssä tuotettiin suunnittelututkimuksen menetelmin ratkaisuehdotus - Atostek Oy:n ERA Mobile -web-sovellusta täydentävä prototyyppi - vastaamaan perusterveydenhuollon lääkärien tarpeisiin. Käyttäjätarpeita ja palautetta selvitettiin haastattelemalla lääkäreitä. Tutkimuksessa kartoitettiin sovelluksen käytön kannalta keskeisiä haasteita, mm. työläs tekstinsyöttö ja pieni näyttö, joka hankaloittaa tiedonsaantia erityisesti tutkittaessa laajaa tai monimutkaista potilaskertomusta. Lisäksi selvitettiin, miten sovelluksen käytettävyyttä voitaisiin parantaa mm. helpottamalla tekstinsyöttöä. Erityisen hyödyllisiksi ominaisuuksiksi kohderyhmälle arvioitiin mm. laboratoriotulosten tarkistus, lääkemääräys, potilaskertomuksen luku ja lyhyiden kertomusmerkintöjen teko. Ehdotettu ratkaisu parantaa ERA Mobilen käytettävyyttä, ja se soveltuu perusterveydenhuollossa erityisesti lääkäreille, jotka tekevät konsultaatiovierailuja ja lääkäreille, jotka työskentelevät joustavalla työajalla esim. yksityisellä sektorilla. Löydöksiä voidaan hyödyntää ERA Mobilen sekä vastaavien ratkaisujen jatkokehityksessä erityisesti suomalaisessa terveydenhuollossa. Tulevaisuudessa on tärkeää arvioida löydöksiä testaamalla näiden ratkaisujen käytettävyyttä aidossa ympäristössä sekä arvioida, miten potilastietojen käsittely mobiilisti vaikuttaa hoidon laatuun sekä lääkärien kognitiiviseen työergonomiaan.
Description
Supervisor
Kujala, Sari
Thesis advisor
Jaakola, Markus
Keywords
electronic health record, mobile, physician, usability, design science
Other note
Citation