Harnessing networks in a cybersecurity venture

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2021-08-25
Department
Major/Subject
Strategy and venturing
Mcode
SCI3050
Degree programme
Master’s Programme in Industrial Engineering and Management
Language
en
Pages
83 + 5
Series
Abstract
The benefits of different networks for growth companies are widely recognized. However, the efforts to harness these benefits remain often uncoordinated and focus on the value created for the company rather than the value created for the customer. Research on value and networks in the cybersecurity industry is also scarce. A holistic picture of the role of networks as a source of capabilities and customer value is needed to design and implement network-based competitive strategies. This thesis shows that networks are an essential source of value and capabilities for growth companies. The research is conducted in collaboration with a Finnish cybersecurity B2B software company interested in improving its competitiveness against incumbents through network-based initiatives. The qualitative research was conducted during the first half of 2021. The data consists of interview transcripts, observations, and archival material. The study identifies 16 different types of networks relevant to the scope. The identified networks are seen to create network-dependent value through synergies of connectivity, fitness, and security. In addition, networks are seen to generate network-dependent scalability, dynamic capabilities, and the ability to shape the market landscape. Network-dependent capabilities play an essential role in supporting both network-dependent and independent value. The thesis complements the previous literature in two ways. First, it provides a framework for understanding the role of networks in increasing value and competitiveness. Second, it proposes contextual insights into the peculiarities of the cybersecurity industry, the multilayered perspective on the foundations of network effects, and the network benefits arising from customer problem complexity. The thesis also provides practical recommendations for harnessing network-dependent value and capabilities for the case company. The thesis proposes longitudinal research in other cybersecurity companies and competitors. The study also identified value arising from different regional networks, but further research on regional differences is needed to assess the competitive advantage they generate. In addition, further research on the role of data network effects is requested.

Eri verkostojen hyödyt kasvuyritykselle ovat laajalti tunnistettuja. Toimet verkostojen hyötyjen valjastamiseksi ovat kuitenkin usein koordinoimattomia ja keskittyvät asiakasarvon sijaan yritykselle itselleen tuotettuun arvoon. Myös arvon ja verkostojen tutkimus kyberturvallisuusalalla on vähäistä. Verkostojen roolista kyvykkyyksien ja asiakasarvon lähteenä tarvitaan kokonaisvaltainen kuva, jotta verkostopohjaisia kilpailustrategioita voidaan suunnitella ja toteuttaa. Tämä diplomityö osoittaa, että verkostojen muodostamat systeemit ovat merkittävä asiakasarvon ja kyvykkyyksien lähde kasvuyritykselle. Tutkimus on tehty yhteistyössä suomalaisen kyberturvallisuuden B2B-ohjelmistoyrityksen kanssa, joka on kiinnostunut parantamaan kilpailukykyään vakiintuneita toimijoita vastaan verkostopohjaisten aloitteiden avulla. Kvalitatiivinen tutkimus toteutettiin vuoden 2021 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Aineisto koostuu haastattelupöytäkirjoista, havainnoista ja arkistomateriaalista. Tutkimuksessa tunnistetaan 16 erilaista aiheen kannalta relevanttia verkostotyyppiä. Tunnistettujen verkostojen nähdään luovan verkostoriippuvaista arvoa yhdistyneisyyden, adaptiivisuuden ja turvallisuuden kautta. Lisäksi verkostojen katsotaan tuottavan verkostosta riippuvaisia skaalautumiskyvykkyyksiä, dynaamisia kyvykkyyksiä ja lisämahdollisuuksia muokata ympäristöä. Verkosto-riippuvaiset kyvykkyydet ovat tärkeässä roolissa sekä verkostoriippuvaisen, että riippumattoman arvon tukemisessa. Tutkimus täydentää aiempaa kirjallisuutta kahdella tavalla. Ensinnäkin se tarjoaa kehyksen, jonka avulla voidaan ymmärtää erilaisten verkostojen roolia asiakasarvoon ja yleiseen kilpailukykyyn kyberturvaohjelmistojen alalla. Toiseksi diplomityö kontribuoi aiempaan kirjallisuuteen esittämällä havaintoja kyberturva-alan erikoisuuksista, verkostojen monikerroksisuudesta ja verkostojen roolista tuotteen kompleksisuuden tuomien haittojen lieventämisessä. Diplomityö antaa yhteistyöyritykselle käytännön suosituksia verkostoriippuvaisen arvon ja kyvykkyyksien valjastamiseksi. Jatkotutkimusaiheiksi ehdotetaan pitkittäistutkimuksia muissa alan yrityksissä ja kilpailijoissa. Työssä tunnistettin myös erilaisista alueellisista verkostoista kumpuavaa arvoa, mutta niiden synnyttämän kilpailuedun arvioimiseksi lisätutkimus alueellisten erojen suhteen on tarpeen. Myös datapohjaisten synergioiden roolia suositellaan jatkotutkittavaksi.
Description
Supervisor
Schmidt, Jens
Thesis advisor
Tunkelo, Teemu
Keywords
networks, value, capabilities, cybersecurity
Other note
Citation