Maankäytön suunnittelun vuorovaikutuksen merkitys konfliktitutkimuksen näkökulmasta: Vertaileva tapaustutkimus kahdesta asemakaavahankkeesta

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2023-08-21
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Programme in Spatial Planning and Transportation Engineering (SPT)
Language
fi
Pages
110+3
Series
Abstract
Diplomityö käsittelee maankäytön suunnittelun ja kaavoituksen vuorovaikutusta kvalitatiivisen tapaustutkimuksen keinoin. Tapaustutkimus havainnollistaa olemassa olevaa kommunikatiivisen suunnittelun teoriaa ja maankäytön suunnittelun konfliktitutkimukseen liittyvää teoriaa. Työn tavoitteena on vastata siihen, miten maankäytön suunnittelun vuorovaikutus- ja osallistumiskäytännöillä suhtaudutaan tilanteisiin, jotka sisältävät eriäviä näkökulmia tai ristiriitoja. Diplomityön tutkimusaineisto koostuu kahdesta asemakaavahankkeesta ja niihin liittyvistä kahdeksasta haastattelusta sekä tukimateriaalista. Aineiston perusteella koostettiin haastateltujen osapuolten kokemuksia tapauksien alkuvaiheen vuorovaikutuksesta. Tutkimusaineistosta nousi esiin neljä teoriaan tukeutuvaa havaintoa. Ensiksi vuorovaikutuksen varhaisilla vaiheilla on merkitystä erityisesti keskustelevan lähestymistavan kautta, mikä tuottaa koko prosessille hedelmällisen lähtökohdan, edesauttaa luottamuksen ja kuulluksi tulemisen kokemuksen rakentumista ja kasvattaa hankkeen sosiaalista pääomaa rakentavalla tavalla. Toiseksi laadukkaalla vuorovaikutuksella voidaan palvella kaavaprosessin oikeudenmukaisuuden kokemusta. Kolmanneksi vuorovaikutuksen järjestämisellä keskustelevin menetelmin voidaan luoda tilaa niin yksityisten kuin yleisten intressien näkyväksi tulemiselle ja lähestyttäväksi. Neljänneksi vuorovaikutuksen laadukkuus ja keskustelevuus konkretisoituu vasta osallistumisen menetelmien ja vuorovaikutuksen tapojen kautta, mikä edellyttää sitä, että osallistumismahdollisuudet ovat säännöllisiä ja vuorovaikutukseen suhtaudutaan ennen kaikkea osapuolten kohtaamisena. Tutkimus osoittaa, että vuorovaikutuksen järjestäminen keskustelevista lähtökohdista edesauttaa sellaista suunnittelua, jossa on tunnistettu eriäviä näkökulmia tai ristiriitoja.

The thesis discusses land use planning and participatory planning by means of a qualitative case study. The case study illustrates the existing theory of communicative planning and the theory related to conflict research in land use planning. The aim of the work is to answer how the participation practices of land use planning approach situations that contain different perspectives or conflicts. The research material consists of two detailed land use plan projects and eight related interviews and supporting material. Based on the collected data, the experiences of the interviewed parties regarding participation in the initial phases of the plans were compiled. Four theory-based observations emerged from the research material. First, the early stages of participation are important, especially through a communicative approach, which produces a fruitful starting point for the planning process, contributes to building trust and to the experience of being heard, and increases the project’s social capital in a constructive way. Secondly, with high-quality participation, the process can be felt more equitable and fairer. Thirdly, by organizing participation with communicative methods, it can create space for both private and public interests to become visible and approachable. Fourthly, the quality and communicative nature of the participation becomes concrete only through the methods of participation and the ways of interaction, which requires that the opportunities for participation are regularly pro-vided, and that the participation is treated first and foremost as an open-ended encounter between the parties. The research shows that organizing the participation on a communicative basis is supportive of planning that acknowledges different and contradicting interests or conflicts.
Description
Supervisor
Mäntysalo, Raine
Thesis advisor
Vainio, Annina
Keywords
maankäytön suunnittelu, vuorovaikutus, osallistuminen, konfliktit, kaavoitus, asemakaavoitus
Other note
Citation