Tasehallinta pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Master's thesis
Date
2006
Major/Subject
Power Systems and High Voltage Engineering
Sähköverkot ja suurjännitetekniikka
Mcode
S-18
Degree programme
Elektroniikan ja sähkötekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
88
Series
Abstract
Työn tarkoituksena on selvittää sopivaa yhteispohjoismaista tasehallinta- ja taseselvitysmallia sekä samalla koota aihepiiriin liittyvää aineistoa yhdeksi kokonaisuudeksi. Työn taustalla on pohjoismaisten energiaministerien tavoite yhdentää pohjoismaiset sähkömarkkinat aina loppukäyttäjämarkkinoita myöten. Yhdeksi merkittäväksi esteeksi tavoitteen toteuttamiselle on havaittu erot tasehallinnan ja taseselvityksen toteutuksessa eri Pohjoismaissa. Aiempien selvitysten pohjalta ja työn aikana toteutetun tasevastaavien haastatteluiden perusteella työssä on päädytty ehdottamaan pohjoismaiseksi tasehallintamalliksi mallia, jossa tasepoikkeama laskettaisiin kokonaistaseesta ja lisäksi tuotannolle käytettäisiin omaa tasetta. Kokonaistasepoikkeaman hinnoitteluun käytettäisiin kahta hintaa. Tuotantotaseessa sallittaisiin poikkeamat tietyllä alueella, jonka ylittävistä poikkeamista veloitettaisiin volyymiperusteisesti joko kiinteällä hinnalla tai prosenttiosuutena spot-hinnasta. Tasetietoihin tehtävät muutokset tulisivat olla mahdollisia aina käyttötunnin alkuun saakka ja käyttötunnin aikaiset säädöt tulisivat olla mahdollisia kantaverkkoyhtiön luvalla. Esitetyn kaltainen malli kannustaisi tasepoikkeaman minimoimiseen, mahdollistaisi tasevastaaville joustavan toiminnan ja antaisi eri tasevastaaville tasavertaisemmat lähtökohdat toimia. Taseselvitystä ehdotetaan muutettavaksi pohjoismaiseen malliin enemmän Ruotsissa käytössä olevan mallin kaltaiseksi. Ehdotetussa taseselvitysmallissa jakeluverkonhaltijat toimittaisivat sähkön toimitustiedot suoraan kansalliselle tasesähköyksikölle, joka laskisi ja ilmoittaisi tasevastaavien tasepoikkeamat näiden tietojen perusteella pohjoismaiseen tietokantaan. Ehdotetun kaltainen menettely nopeuttaisi taseselvityksen valmistumista ja yksinkertaistaisi toimijoiden tiedonsiirtoa. Malli voitaisiin toteuttaa joko nykyisillä organisaatioilla tai yhteispohjoismaisella tasesähköyksiköllä.

The purpose of this study was to determine the most suitable model for balance management and balance settlement to be used as a basis for the common balancing in the Nordic electricity market. Another purpose was to compile scattered information about the subject to a one volume. The background of this study lies on the objective of the Nordic Energy Ministers to unify the Nordic electricity market even on the end-user level. One of the major obstacles to reach this objective has been identified as the lack of harmonised procedures in the balance management and settlement in the Nordic countries. According to previous reports and interviews done during this study a model for common Nordic balance management was suggested. In the model one balance calculation would be used in balance settlement and in addition an extra balance calculation would be made for the generation. Two prices would be used for the total imbalance. Imbalances in the generation balance would be allowed within a certain dead-band. Imbalances exceeding the dead-band would be charged volume based either with a fixed fee or with a percentage of the spot-price. Changes to the balance information should be allowed until the operating hour and changes even during the operational hour should be allowed with the acceptance of the transmission system operator. Suggested model would give incentives to minimise imbalances, would allow balance responsible parties to make flexible adjustments to their balances and would give more equal basis for the balance responsible parties to operate in the market. Balance settlement is suggested to be changed for the common Nordic model to be more congruent with the Swedish model. In the model, distribution system operators would deliver the measurements of their network to the national transmission system operator who would calculate the imbalances and report them to a Nordic database. Suggested model would speed up the completion of the balance settlement and simplify data transmission. The model could be implemented either with the current organisational structures or with a common Nordic balance power unit.
Description
Supervisor
Hirvonen, Ritva; Dos.
Thesis advisor
Hirvonen, Ritva; Dos.
Keywords
balance management, balance settlement, Nordic end-user electricity market, tasehallinta, taseselvitys, pohjoismaiset sähkön vähittäismarkkinat
Other note
Citation
Permanent link to this item
https://urn.fi/urn:nbn:fi:tkk-007626