Uutta kaupunkia metropolimaaseudun maisemaan - Suunnitteluperiaatteita Hyvinkään Palopurolle

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
P1 Ark A Folio
Date
2017
Department
Major/Subject
Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu
Mcode
T20107
Degree programme
Arkkitehtuuri
Language
fi
Pages
73+5
Series
Abstract
Yhdyskuntarakenteen kehityksen painopiste on metropolialueilla siirtymässä enenevissä määrin kaupunkikeskustojen välisten yhteyksien ja niiden välisen tilan, erityisesti maaseudun kehittämiseen. Tästä syystä metropolimaaseudut ovat nousemassa yhdeksi metropolialueiden kiinnostavimmista suunnittelukysymyksistä. Tämän työn tavoitteena on tutkia metropolimaaseutua ja siihen vaikuttavia tekijöitä sekä pohtia, mitä asioita metropolimaaseudun maankäytön suunnittelussa tulee ottaa huomioon. Metropolimaaseudulla korostuvat mm. urbanisaatio, kaupungin ja maaseudun vuorovaikutus sekä ns. kaupungin ja maaseudun reunavyöhykkeen suunnittelu. Suuri haaste metropolimaaseudulla on myös kulttuurimaiseman säilyttäminen urbaanista paineesta huolimatta. Tästä syystä työssä on keskitytty erityisesti löytämään ratkaisuja siihen, miten kaupunkirakenne ja kulttuurimaisema tulisi yhteen sovittaa metropolimaaseudulla etenkin tiiviin kaupunkirakentamisen ja maaseudun maiseman rajalla, ns. kaupungin ja maaseudun reunavyöhykkeellä. Tutkielman teoreettista taustaa on sovellettu Hyvinkäällä sijaitsevan Palopuron suunnittelussa. Palopuro edustaa metropolimaaseutua, jolla pääradan varren sijaintinsa ansiosta on potentiaalia kehittyä hyvin saavutettavissa olevaksi metropolialueen uudeksi palvelukeskukseksi. Olemassa olevien lähtötietojen lisäksi suunnittelun pohjaksi on osana tätä työtä selvitetty alueen maisemalliset ja historialliset lähtökohdat. Suunnitteluosiossa Palopurolle on laadittu yleispiirteisempi strateginen kokonaiskuva, joka visioi Palopuroa tulevaisuuden metropolimaaseudun asuinpaikkana ja hahmottelee alueen kaupunkirakenteelliset sekä tulevaisuuden kehittämisen tavoitteet. Sen lisäksi on tutkittu tarkemmin metropolimaaseudun asumisen, maaseudun ja kulttuurimaiseman yhteen sovittamista kahden esimerkkikohteen avulla. Tuloksena on syntynyt metropolimaaseudun suunnittelussa hyödynnettäviä suunnitteluperiaatteita. Tutkielman ja suunnitelmien kautta on havaittu, että metropolimaaseudun suunnittelussa oleellista on käsitellä kaupunkia ja maaseutua yhtenä kokonaisuutena. Tällöin on mahdollista yhdistää molempien vahvuudet ja muodostaa metropolimaaseudulle uusia asumisen vaihtoehtoja, jotka ovat lähellä kaupungin palveluita, mutta samalla tarjoavat asukkailleen niitä maaseudun vetovoimatekijöitä, jotka perinteisesti ovat houkutelleet ihmisiä maaseudulle. Metropolimaaseudun toimivalla ja hyvällä suunnittelulla voidaan vähentää maaseudulle muodostuvaa hajarakentamista, säilyttää kulttuurimaiseman arvoja ja silti kehittää myös maanviljelyn ja maaseudun tarjoamien palveluiden toimintaedellytyksiä. Parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi metropolimaaseutua tulisi suunnitella kaikki osapuolet kattavasti mukaan ottavalla tavalla, jolloin löydetään yhteinen näkemys alueen kehittämisen tavoitteista ja tulevaisuuden visiosta.

Planning of urban structures in the metropolitan areas has been lately concentrated on developing connections and spaces (e.g. countryside) between urban centers. That is the reason for metropolitan countryside to become more and more important part of the planning field in the metropolitan areas. This master’s thesis aims to understand metropolitan countryside and the factors related to it. The thesis also aims to find out what are the most important things to concern when planning metropolitan countryside. The main themes of the metropolitan countryside are urbanization, urban-rural relationships and urban-rural fringe in planning. One of the biggest challenges in metropolitan countryside is to control urban pressure in relation to the cultural landscape and its values. For that reason, this thesis also concentrates on finding solutions how to combine new city structure and landscape, especially in urban-rural fringe. The theoretical background has been applied to planning of the Palopuro region in Hyvinkää. Palopuro presents metropolitan countryside that has good accessibility and a lot of potential to become a new metropolitan centre in the future. In addition to the existing characteristics of the area, the landscape and the historical context have been studied as part of this thesis. The thesis presents strategic view and vision with aims for new urban structure and future development of Palopuro. The more detailed plan deals with combining housing, the countryside and the cultural landscape and it forms planning principles for developing the metropolitan countryside as one of its main result. The research and plans of this thesis show that when planning the metropolitan countryside it is essential to deal with the urban and the rural as an integrated entity. It allows combining urban and rural strengths and to form residential opportunities near the urban services but at the same time offers attractive features of the countryside. Successful planning can reduce scattered housing in metropolitan countryside, preserve cultural landscape and develop rural goods and services. In the metropolitan countryside the best planning result with common objects and vision of development requires participation and interaction with stakeholders, actors and residents.
Description
Supervisor
Lapintie, Kimmo
Thesis advisor
Jarva, Anne
Muhonen, Matleena
Keywords
metropolialue, maaseutu, metropolimaaseutu, kulttuurimaisema, kaupungin ja maaseudun vuorovaikutus, maaseudun tarjoamat palvelut, kaupungin ja maaseudun reunavyöhyke, visio
Other note
Citation