Are we really into it? - The role of the dynamics of value creation and capture in inter-firm collaboration in the built environment

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Doctoral thesis (article-based) | Defence date: 2020-01-10
Date
2019
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
79 + app. 52
Series
Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 233/2019
Abstract
This dissertation set out to create a better understanding of the factors that either promote or hamper the creation of innovations in the built environment. Specifically, it examines the dynamics of value creation and capture as the key motivational factors for firms to innovate in inter-firm collaboration in the built environment sector. The dissertation also explores conceptualisations of networked innovation; focusing on the benefits of business ecosystem and business models' concepts as an analytical lens and consequently in managing innovations. The scope of the research includes both construction and use phases of the built environment life cycle. Concepts of ecosystem and business model as an activity system are used to analyse the value creation and subsequent value capture in built environment sector networks. A mixed methods design is employed. The qualitative component consists of studies that follow a multiple, single and comparative case study designs. The quantitative component consists of a study using survey data. The analysis of the survey is explorative in nature and all inferences are based on descriptive statistics. Based on the findings of three studies, this dissertation argues that the complementary or similar value creation and capturing dynamics of participants, i.e. shared logic, have the key role in determining the quality of collaboration of built environment sector networks. They improve governance and reduce complexity related to innovations. However, the environment in which the network firms operate, at the permanent network level, set the boundary conditions on how these incentives may be formed. Of these, legitimacy and perceptions on risk and risk management capabilities are the most notable. The public sector authorities specifically seem to be ill equipped to promote shared logic in the built environment networks. The dissertation also concludes that when managing innovations in the built environment sector, the current project-based conceptualisations of value creation and capture could be complemented with an ecosystem and business model approach. The results contribute to the current network management theories on how the different motivations of parties may have different impact on the choices made in the networks. It also demonstrates how the value creation and capturing processes are separated at different network levels, and temporally. For the industry specific literature, the ecosystem and business model concepts provide a novel framework for analysing networked value creation and capture and managing collaboration in the built environment. For practitioners, the dissertation provides guidance on the key success factors of project networks and demonstrates the importance of public actors as active participants in constraining, steering and participating to value creation in the built environment.

Väitöskirjan tavoitteena on lisätä ymmärrystä tekijöistä, jotka tukevat tai heikentävät innovaatioiden syntymistä rakennetussa ympäristössä. Erityisesti se tarkastelee arvon luonnin ja arvon ansainnan välisen dynamiikkaa keskeisenä innovaatioihin vaikuttavana motivaatiotekijänä yritysten välisessä yhteistyössä rakennetun ympäristön toimialalla. Lisäksi tutkimuksessa arvioidaan liiketoimintaekosysteemi- ja liiketoimintamallien etuja rakennetun ympäristön innovaatioiden analysoinnissa ja johtamisessa. Tutkimus kattaa rakennetun ympäristön elinkaaresta sekä rakentamis- että käyttövaiheen. Arvon luontia ja siihen liittyvää arvon ansaintaa analysoidaan ekosysteemi- ja liiketoimintamalli –käsitteiden avulla. Tutkimus on monimenetelmällinen. Laadullinen tutkimusosuus perustuu moni-, yksittäis- sekä vertailevaan tapaustukimukseen. Määrällinen tutkimusosuus perustuu kyselyaineistoon. Kysely on luonteeltaan eksploratiivinen ja analyysi perustuu aineiston kuvailuun. Toisiaan täydentävät tai samankaltaiset arvon luonnin ja ansainnan logiikat, eli ns. jaettu logiikka, vaikuttavat keskeisesti rakennetun ympäristön verkostojen yhteistoiminnan laatuun. Ne parantavat verkostojen hallintaa ja vähentävät innovaatioihin liittyvää monimutkaisuutta. Kuitenkin verkostojen toimintaympäristö pysyvien verkostojen tasolla rajaa näiden kannusteiden muodostamisvaihtoehtoja. Ympäristötekijöistä legitimiteetti, toimijoiden näkemys riskeistä sekä riskienhallintakyky ovat merkittävimmät. Erityisesti julkisen sektorin toimijoilla näyttäisi olevan puutteita valmiuksissaan luoda toisiaan täydentäviä tai samankaltaista arvon luonnin ja ansainnan logiikkaa rakennetun ympäristön kehittämishankkeissa. Lisäksi väitöskirja toteaa, että liiketoimintaekosysteemi- ja liiketoimintamalleilla voitaisiin täydentää nykyisiä projektiperusteisia arvon luonnin ja ansainnan malleja. Tutkimuksen tulokset täydentävät olemassa olevia verkostojohtamisen teorioita osoittamalla, kuinka verkoston jäsenten erilaiset motivaatiot vaikuttavat niiden tekemiin valintoihin verkostossa. Lisäksi se osoittaa, kuinka arvon luonti- ja ansaintaprosessit ovat erillisiä sekä verkostojen eri tasoilla, että ajallisesti. Tutkimuksessa käytetyt ekosysteemi- ja liiketoimintamallit mahdollistavat rakennetun ympäristön verkostojen arvon luonnin ja ansaintalogiikan analysoinnin ja yhteistyön johtamisen uudella tavalla huomioimalla sekä rakentamisen että käytön ajan näkökulman. Alan yrityksille väitöskirja tarjoaa konkreettisia suosituksia tekijöistä, jotka voivat parantaa yritysten välisen yhteistyön tuloksia pääomaintensiivisillä toimialoilla sekä osoittaa julkisen sektorin keskeisen roolin alan innovaatioiden johtamisessa.
Description
Supervising professor
Junnila, Seppo, Prof., Aalto University, Department of Built Environment, Finland
Keywords
innovation, built environment, network, ecosystem, business model, innovaatio, rakennettu ympäristö, verkosto, ekosysteemi, liiketoimintamalli
Other note
Parts
  • [Publication 1]: Pulkka, L., Ristimäki, M., Rajakallio, K., & Junnila, S. (2016). Applicability and benefits of the ecosystem concept in the construction industry. Construction Management and Economics, 34(2), 129-144.
    DOI: 10.1080/01446193.2016.1179773 View at publisher
  • [Publication 2]: Rajakallio, K., Ristimäki, M., Andelin, M., & Junnila, S. (2017). Business model renewal in context of integrated solutions delivery: A network perspective. International Journal of Strategic Property Management, 21(1), 72-86.
    DOI: 10.3846/1648715X.2016.1249533 View at publisher
  • [Publication 3]: Rajakallio, K., Cuthbertson, R., Pulkka, L., & Junnila, S. (2018). Creating urban platforms—Opportunities and challenges for innovation in commercial real estate development. Cities, 77, 92-103.
    DOI: 10.1016/j.cities.2018.01.016 View at publisher
Citation