Hallituksen monimuotoisuus ja sen yhteys strategiaan listaamattomassa kasvuyhtiössä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2021
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Laskentatoimi
Language
fi
Pages
28 + 5
Series
Abstract
Tässä tutkimuksessa tarkastellaan listaamattoman kasvuyhtiön hallituksen monimuotoisuutta sekä hallituksen monimuotoisuuden ja strategian yhteyttä. Hallituksen monimuotoisuuden on nähty edistävän yhtiön liiketoimintaa ja sen kehittämistä (Hallinnointikoodi, 2020). Tasa-arvon edistäminen ja syrjinnän estäminen ovat olleet viimeaikaisia trendejä ja keskustelua on käyty erityisesti naisten vähäisestä määrästä yhtiöiden hallituksissa (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2020). Listaamattomien yhtiöiden hallituksen monimuotoisuudelle ei ole annettu paljoa huomiota, sillä keskustelu ja aikaisemmat hallituksen monimuotoisuuden tutkimukset ovat kohdistuneet erityisesti pörssiyhtiöihin (Kagzi & Guha, 2018). Tutkimus toteutettiin laadullisena case-tutkimuksena eräässä siivouspalveluja tarjoavassa suomalaisessa listaamattomassa kasvuyhtiössä. Tutkimuksen empiriaosuuden aineisto koostui yhtiön toimitusjohtajan kanssa käydystä haastattelusta sekä muusta yhtiön sisäisestä ja ulkoisesta materiaalista. Haastateltava henkilö toimii myös yhtiön hallituksen varajäsenenä ja hänellä on yleisesti tärkeä rooli hallituksen toiminnassa. Tutkimuksessa empiriaosuuden tuloksia on pyritty linkittämään aktiivisesti teoria- ja kirjallisuusosuudessa käsiteltyihin asioihin eli osakeyhtiölakiin, hallinnointikoodiin ja hallituksen monimuotoisuuteen liittyvään kirjallisuuteen. Osakkeenomistajien nähdään olevan vastuussa hallituksen monimuotoisuudesta (Öhman, 2012). Keskeisenä tutkimustuloksena havaittiinkin, että kohdeyrityksenä olevan listaamattoman kasvuyhtiön hallituksen monimuotoisuuteen on vaikuttanut yhtiön omistusrakenne. Yhtiön omistajina toimivat startupvaiheessa liiketoimintaan mukaan saadut kolme pääomasijoittajaa ja kolme yhtiön alkuperäistä perustajaa, jotka ovat valitsemassa myös hallituksen kokoonpanoa. Erityisesti pääomasijoitusyritysten hallitusjäsenten valintaoikeuden huomattiin vaikuttavan yhtiön hallituksen monimuotoisuuteen ja määrittelevän sen, miltä kohdeyhtiön hallitus näyttää. Monimuotoisuuskirjallisuudessa on tuotu esiin erilaisia argumentteja siitä, miten hallituksen monimuotoisuus ja strategia voivat olla vaikuttamassa toisiinsa (ks. esim. Johnson ym., 2020; Mahadeo ym., 2012; Öhman, 2012; Van Der Walt & Ingley 2003). Tutkimuksessa hallituksen monimuotoisuuden ja strategian välillä havaittiin olevan pieni positiivinen kytkös. Tutkimuksessa havaittiin, että hallituksen monimuotoisuudella on ollut positiivinen vaikutus strategian laatimiseen ja näin myös itse strategiaan.
Description
Thesis advisor
Chakhovich, Terhi
Keywords
hallitus, monimuotoisuus, strategia, listaamaton yhtiö
Other note
Citation