Competitor Intelligence System in an Industrial Company

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1997
Major/Subject
Yritysstrategia ja kansainvälinen liiketoiminta
Mcode
TU-91
Degree programme
Language
en
Pages
Series
Abstract
Tämä tutkimus käsittelee kilpailijaseurannan käytännön organisointia tutkimuksen toimeksiantaneessa yrityksessä. Työn tutkimusongelmana on kysymys: 'Kuinka tehokkaampi kilpailijatiedon käyttö voisi tukea toimeksiantajan menestystä?' Työn päätavoitteena on suosittaa keinoja, joilla voidaan toteuttaa ja vakiinnuttaa kilpailijaseurantajärjestelmä toimeksiantaneessa yrityksessä. Työssä käytetyt lähestymistavat ovat käsiteanalyysi ja päätöksentekoa tukeva analyysi. Tutkimusmenetelminä käytetään kirjallisuustutkimusta ja haastatteluja. Kirjallisuustutkimuksen pohjalta luodaan malli kilpailijaseurantajärjestelmistä. Malli on yleisesti pätevä kaikissa yrityksissä. Malli täydentää alan kirjallisuutta soveltamalla kilpailijaseurannan organisointiin periaatteita, jotka kuvaavat tiedon jalostumista tietämykseksi. Näitä periaatteita ei ole ennen sovellettu kilpailijaseurannan organisointiin. Siten työssä luotu malli täydentää alan nykyistä kirjallisuutta. Toimeksiantaneen yrityksen analyysin tuloksena kehitetään vaihtoehtoisia ratkaisuja kilpailijaseurannan järjestämiseksi yrityksessä. Vaihtoehtojen soveltuvuus arvioidaan yritysanalyysin valossa. Arviointiin perustuen luodaan malli kilpailijaseurantajärjestelmästä. Työssä annetut suositukset kuvaavat suositetun kilpailijaseurantajärjestelmän yksityiskohtaisesti. Kuvaus järjestelmästä edustaa visiota, jonka pohjalta yrityksen suositellaan toteuttavan kilpailuseurantajärjestelmänsä. Työssä suositetaan toimenpiteitä, joilla järjestelmä voidaan toteuttaa ja vakiinnuttaa yrityksessä.
Description
Supervisor
Kaila, Martti M.
Keywords
Other note
Citation