Yhteiskuntaluokan merkitys nyky-yhteiskunnassa ja organisaatioissa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2019
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Johtaminen
Language
fi
Pages
31
Series
Abstract
Suomalaisista puhutaan usein yhden suuren keskiluokan kansana. Suomi on yksi maailman tasa-arvoisimpia maita, mutta viime aikoina on kuitenkin havaittu merkkejä eriarvoisuuden kasvusta ja samaan aikaa myös hyvinvointiyhteiskunta käy läpi uudistuksia. Näitä yhteiskunnallisia muutoksia on vaikea selittää rinnastamatta keskusteluun yhteiskuntaluokkia. Tässä tutkielmassa tarkastelen, mitä yhteiskuntaluokka tarkoittaa nyky-yhteiskunnassa ja miten se ilmenee organisaatioissa. Esittelen kolme erilaista näkökulmaa yhteiskuntaluokan määrittelyyn; yhteiskuntaluokka ammattiaseman kautta ilmaistuna, Bourdieun luokka-ajattelu sekä objektiivinen ja subjektiivinen lähestymistapa. Lisäksi tarkastelen kolmen ilmiön – yhteiskuntaluokan stigman, yhteiskuntaluokan aiheuttaman eriarvoisuuden sekä riskinottamisen ja päätöksenteon – kautta, miten yhteiskuntaluokka ilmenee organisaatioissa. Yhteiskuntaluokka on yksi käytetyimmistä, mutta epämääräisimmin määritellyistä käsitteistä yhteiskuntatieteissä. Yhteiskuntaluokkaan liittyvää tutkimusta on kuitenkin tehty melko paljon. Yhteiskuntaluokka ei täydellisesti määritä kenenkään kohtaloa tai käyttäytymistä, mutta siitä huolimatta on kyetty osoittamaan, että se vaikuttaa laajaan kirjoon erilaisia asioita ihmisen elämässä aina elämäntavoista ammatinvalintaan. Sen sijaan yhteiskuntaluokan ilmenemistä organisaatioissa on tutkittu todella vähän. Tästä huolimatta on kuitenkin voitu osoittaa, että yhteiskuntaluokka vaikuttaa organisaatioiden arkeen monella tavalla. Vastaan sekä suomalaisen että ulkomaalaisen yhteiskuntatieteellisen- ja organisaatiokirjallisuuden kautta kysymykseen; mitä yhteiskuntaluokka tarkoittaa ja miten se ilmenee organisaatioissa? Tutkielmani tulosten perusteella voidaan todeta, että yhteiskuntaluokka tarkoittaa paljon muutakin kuin ihmisen ammattiasemaa. Toisaalta riippuu aina asiayhteydestä, millainen määritelmä yhteiskuntaluokalle on sopivin. Tutkielmani keskeisiä havaintoja ovat myös, että organisaatioissa oma luokkatausta halutaan useimmiten pitää muilta piilossa, luokka aiheuttaa ihmisten eriarvoista kohtelua ja eri luokkia edustavat ihmiset suhtautuvat eri tavoilla riskinottamiseen sekä päätöksentekoon.
Description
Thesis advisor
Yli-Kauhaluoma, Sari
Keywords
yhteiskuntaluokka, organisaatio, eriarvoisuus, yhteiskuntaluokan stigma, riskinotto, päätöksenteko
Other note
Citation