Implementation of a new neutronics model into APROS

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2008
Major/Subject
Ydin- ja energiatekniikka
Mcode
Tfy-56
Degree programme
Language
en
Pages
xv + 61 s. + liitt. 20
Series
Abstract
APROS - Advanced PROcess Simulation environment - is a widely used code in safety analyses of nuclear power plants. Current three-dimensional neutronics model of APROS is shown to have difficulties in purposes to get accurate results in the most demanding analyses. To correct the problem, an implementation of a new sophisticated three-dimensional nodal model for neutronics calculations is currently in progress. This thesis describes the first phase of the implementation of the new model. The work was performed at VTT Technical Research Centre of Finland in concert with Fortum Nuclear Services Ltd. The purpose of this thesis was to implement a basic structure of the new model, which is already capable of calculating the neutron flux behaviour in hexagonal fuel geometry in a stable manner with moderate accuracy. However, an implementation of all the necessary physical descriptions and a fully validated model were not on the scope of this thesis. The characteristics of the basic structure were tested by three test cases, which calculated a static fission power distribution of VVER-440 type reactor with different power levels and control assembly positions. The results were compared to already validated code HEXBU-3D, which uses a same kind of model. In all three cases, the results are relatively close to the results by HEXBU-3D, but some notable differences exist too. The biggest differences are related to the control assembly description. The problems will be corrected during the further development of the model and the current results show that the first phase of the implementation was performed successfully.

APROS - Advanced PROcess Simulation environment - on laajasti käytetty ohjelma ydinvoimalaitosten turvallisuusanalyyseissä. Tämän hetkisellä APROSin kolmi-dimensioisella neutroniikkamallilla on havaittu olevan vaikeuksia suorittaa tarkasti kaikkein vaativimpia analyysejä. Tämän korjaamiseksi on aloitettu uuden kehittyneen kolmi-dimensioisen nodaalimallin toteuttaminen neutroniikkalaskentaa varten. Tämä opinnäytetyö kuvaa uuden neutroniikkamallin toteuttamisen ensimmäisen vaiheen. Työ on tehty valtion teknillisessä tutkimuskeskuksessa VTT:llä yhteistyössä Fortum Nuclear Services oy:n kanssa. Työn tarkoituksena oli toteuttaa uuden mallin perusrakenne, joka kykenee jo laskemaan stabiilisti neutronivuon käyttäytymistä kuusikulmaisessa polttoainehilassa kohtuullisella tarkkuudella. Työn tarkoituksena ei kuitenkaan ollut vielä kaikkien tarvittavien fysikaalisten kuvausten toteuttaminen, eikä täysin validoitu malli. Mallin perusrakennetta ja sen toimintaa testattiin laskemalla kolme testitapausta, joissa mallinnettiin stationaarisen neutronivuon jakaumaa VVER-440 tyyppisessä reaktorissa käyttäen eri tehotasoja ja säätösauvojen asentoja. Tuloksia verrattiin samanlaisen mallin sisältävän HEXBU-3D:n antamiin tuloksiin. HEXBU-3D on jo validoitu aiemmin. Kaikissa testitapauksissa tulokset ovat hyvin samankaltaisia, mutta joitain selviä erojakin on havaittavissa. Suurimmat erot liittyvät säätösauvakuvaukseen. Havaitut ongelmat tullaan korjaamaan mallin jatkokehityksen aikana ja nyt saadut tulokset osoittavat, että uuden mallin toteutuksen ensimmäinen vaihe on suoritettu menestyksekkäästi.
Description
Supervisor
Salomaa, Rainer
Thesis advisor
Puska, Eija Karita
Keywords
APROS, APROS, neutronics, neutroniikka, nodal methods, nodaalimenetelmät
Other note
Citation