Transitioning from creativity to innovation: How teams navigate through corporate accelerator

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2023-08-21
Department
Major/Subject
International Design Business Management
Mcode
Degree programme
Master’s Degree Programme in International Design Business Management (IDBM)
Language
en
Pages
82 + 20
Series
Abstract
Architecture, engineering, and construction (AEC) companies are operating in a highly dynamic environment where rapid changes are creating new demands for our living environment. Already complex construction projects are getting even more complex, and companies need to seek innovation to find a competitive edge. Unfortunately, AEC industry has been accused of having diminished innovation abilities. Innovation accelerators could be an answer to the AEC industry’s need. These programs aim to accelerate idea’s development by providing various kinds of support, and by exposing the idea to market forces early on its development. Accelerator programs are typically associated with start-ups, and there seems to be a lack of research done about corporate accelerators. The focus of this thesis is on teams and how they navigate through a corporate accelerator. The concept of idea journey is used to examine the journey teams travel during the accelerator process. This thesis was conducted as a case study where I examined 15 teams participating in a corporate accelerator. Data was gathered by conducting 20 semi-structured interviews. The thesis aimed to answer the following research question and secondary question. What barriers and enablers do teams participating in corporate innovation accelerator face during their idea journey? Based on the identified barriers and enablers, how can companies design their accelerator programs in such a way that the teams and their ideas benefit the most from the program? The findings reveal that teams benefited from the corporate accelerator, and that accelerator design elements used in start-up accelerators are largely applicable also in corporate accelerators. The findings also reveal and verify the pitfalls of operating in the AEC industry, and that innovation is part of a larger whole of company culture. The concept of idea journey in the context of accelerator, however, revealed some contradictory findings, and it might require more examination in the future.

Arkkitehti-, insinööri-, ja rakennusalalla toimivat yritykset operoivat dynaamisessa ympäristössä, jossa nopeat muutokset synnyttävät uusia tarpeita rakennetulle ympäristölle. Jo valmiiksi monimutkaiset rakennushankkeet käyvät yhä monimutkaisemmiksi, ja yritysten on etsittävä innovaatioita säilyttääkseen kilpailuetunsa. Valitettavasti rakennusalan innovaatiokykyä on moitittu heikoksi. Innovaatiokiihdyttämöt voisivat olla vastaus rakennusalan haasteisiin. Näiden ohjelmien tavoitteena on nopeuttaa ideoiden kehittymistä tarjoamalla erilaisia tukitoimia sekä altistamalla idea aikaisessa vaiheessa markkinavoimille. Kiihdyttämöt tavallisesti yhdistetään startup-yrityksiin, ja yrityskiihdyttämöistä näyttää löytyvän vain vähänlaisesti tutkimusta. Diplomityö keskittyy tiimeihin ja siihen, miten ne navigoivat yrityskiihdyttämön aikana. Tiimin kulkua kiihdyttämön halki voidaan tutkia ideapolun käsitteen avulla. Diplomityö toteutettiin tapaustutkimuksena, jossa tarkasteltiin 15:tä yrityskiihdyttämöön osallistunutta tiimiä. Aineisto kerättiin 20:n teemahaastattelun avulla. Työn tavoitteena oli vastata yhteen pääasialliseen tutkimuskysymykseen, sekä yhteen toissijaiseen tutkimuskysymykseen: Mitä mahdollistajia ja esteitä yrityskiihdyttämöön osallistuvat tiimit kohtaavat? Perustuen näihin mahdollistajiin ja esteisiin, miten yritykset voivat suunnitella kiihdyttämönsä siten, että ne tukevat ideoiden kehitystä ja tiimien työskentelyä mahdollisimman tehokkaasti? Havainnot paljastavat, että tiimit hyötyivät yrityskiihdyttämöstä, ja että start-up kiihdyttämöissä käytettävät suunnitteluratkaisut soveltuvat suurimmilta osin myös yrityskiihdyttämöihin. Havainnot vahvistavat myös rakennusalan sudenkuopat, sekä sen, että innovointi on osa suurempaa yrityskulttuurin kokonaisuutta. Ideapolun käsite kiihdyttämön kontekstissa sen sijaan paljasti osin ristiriitaisia havaintoja ja asiaa on syytä tutkia enemmän tulevaisuudessa.
Description
Supervisor
Eloranta, Ville
Thesis advisor
Halmeenmäki, Matias
Keywords
creativity, innovation, accelerator, enabler, barrier
Other note
Citation