Web based participation and planning process: User centred approach to tools and methods

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.authorNummi, Pilvi
dc.contributor.departmentArkkitehtiosastofi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorStaffans, Aija
dc.date.accessioned2020-12-05T11:06:24Z
dc.date.available2020-12-05T11:06:24Z
dc.date.issued2007
dc.description.abstractKansalaisten perusoikeuksiin ja velvollisuuksiin kuuluu osallistuminen oman lähiympäristön suunnitteluun. Vuorovaikutuksen edistäminen ja osallistumismahdollisuuksien tarjoaminen ovat kaavoitusviranomaisten vastuulla. Arjen vuorovaikutuksen siirtyessä tietoverkkoihin myös uusille Internet-pohjaisille osallistumistavoille on kysyntää. Tässä tutkimuksessa kartoitettiin ja jatkokehitettiin kaavoituksen valmisteluvaihetta tukevia Internet-työkaluja. Kirjallisuuskatsauksessa etsittiin lähtökohtia verkossa tapahtuvan osallistumisen suunnitteluun osallistuvan yhdyskuntasuunnittelun käytännöistä, lainsäädännöstä ja teoriasta sekä olemassa olevia verkkosovelluksia kartoittamalla. Tärkeimmiksi lähtökohdiksi nousivat hankkeen merkittävyys, osallistumisen laajuus, käyttäjäkeskeisyys sekä paikallisuuden tukeminen. Näitä näkökulmia tutkittiin empiirisessä osiossa, jossa kehitettiin verkko-osallistumissovellukset, niin sanotut suunnittelufoorumit, Espoon Nupurinkartanoon ja Histaan. Empiirisessä osiossa hyödynnettiin käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen prosessimallia. Keskeisiä menetelmiä olivat käyttäjätutkimus ja iteratiivinen prototyypin suunnittelu. Kokemukset suunnittelufoorumin aikaisemmista versioista ja toisen samantyyppisen verkko-osallistumissovelluksen käytettävyyden arviointi olivat lähtökohtina erityisesti Histan tapauksessa. Käyttäjäkeskeisen lähestymistavan etuina voidaan todeta käytettävyysnäkökulman lisäksi käyttäjien sitoutuminen sovelluksen käyttöön. Prototyypin iteratiivinen suunnittelu oli toimiva menetelmä käyttäjien kanssa toimimiseen. Menetelmä auttoi havainnollistamaan suunnitteluratkaisuja käyttäjille. Erityisen hyvin menetelmä tuki testauksen kohdentamista käsillä oleviin kysymyksiin ja ratkaisuihin suunnittelun eri vaiheissa. Tutkimuksen aikana havaittiin, että käyttäjäkeskeisyyden tulee työkalujen ja menetelmien ohella toteutua myös verkko-osallistumisprosessissa. Espoon kaupungin kaavoitusviranomaisten kanssa kehitettiin yhteistyömalli, joka linkittää verkko-osallistumisen viralliseen kaavoitusprosessiin. Lisäksi tutkimuksessa tunnistettiin osa-alueita, jotka edellyttävät erityistä huomiota verkko-osallistumissovelluksia suunniteltaessa. Näitä ovat hankkeen, toimijoiden ja paikallisuuden analysointi. Nämä tekijät mahdollistavat sovelluksen käyttökontekstin ja lähtökohtien syvällisemmän ymmärtämisen. Internet-pohjaiset verkko-osallistumismenetelmät näyttävät tukevan perinteisiä menetelmiä paremmin yhdyskuntasuunnittelun jatkuvuutta ja pitkäjänteisyyttä. Julkaisujärjestelmä mahdollistaa aineistojen säilyttämisen ja niiden saatavuuden vuosienkin jälkeen. Myös verkossa käyty keskustelu säilyy, ja aiheisiin voidaan palata suunnittelun myöhemmässä vaiheessa. Erityisesti kansalaiset saavat näin kokonaisvaltaisemman kuvan suunnitelmista ja niihin liittyvästä keskustelusta.fi
dc.format.extent127 s. (+ 26 + 1 + 1)
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/95122
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120553956
dc.language.isofien
dc.programme.majorYhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitusfi
dc.programme.mcodeA-36fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordparticipationen
dc.subject.keywordosallistuminenfi
dc.subject.keywordinteractionen
dc.subject.keywordvuorovaikutusfi
dc.subject.keywordurban planningen
dc.subject.keywordyhdyskuntasuunnittelufi
dc.subject.keywordInterneten
dc.subject.keywordkaavoitusfi
dc.subject.keyworduser centred product developmenten
dc.subject.keywordInternetfi
dc.subject.keywordweb applicationen
dc.subject.keywordkäyttäjäkeskeinen tuotekehitysfi
dc.subject.keywordverkkosovellusfi
dc.titleWeb based participation and planning process: User centred approach to tools and methodsen
dc.titleVerkko-osallistuminen kaavoituksen tukena: Käyttäjäkeskeinen näkökulma työkaluihin ja menetelmiinfi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.idinssi35081
local.aalto.openaccessno
Files