Web based participation and planning process: User centred approach to tools and methods

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2007
Major/Subject
Yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus
Mcode
A-36
Degree programme
Language
fi
Pages
127 s. (+ 26 + 1 + 1)
Series
Abstract
Kansalaisten perusoikeuksiin ja velvollisuuksiin kuuluu osallistuminen oman lähiympäristön suunnitteluun. Vuorovaikutuksen edistäminen ja osallistumismahdollisuuksien tarjoaminen ovat kaavoitusviranomaisten vastuulla. Arjen vuorovaikutuksen siirtyessä tietoverkkoihin myös uusille Internet-pohjaisille osallistumistavoille on kysyntää. Tässä tutkimuksessa kartoitettiin ja jatkokehitettiin kaavoituksen valmisteluvaihetta tukevia Internet-työkaluja. Kirjallisuuskatsauksessa etsittiin lähtökohtia verkossa tapahtuvan osallistumisen suunnitteluun osallistuvan yhdyskuntasuunnittelun käytännöistä, lainsäädännöstä ja teoriasta sekä olemassa olevia verkkosovelluksia kartoittamalla. Tärkeimmiksi lähtökohdiksi nousivat hankkeen merkittävyys, osallistumisen laajuus, käyttäjäkeskeisyys sekä paikallisuuden tukeminen. Näitä näkökulmia tutkittiin empiirisessä osiossa, jossa kehitettiin verkko-osallistumissovellukset, niin sanotut suunnittelufoorumit, Espoon Nupurinkartanoon ja Histaan. Empiirisessä osiossa hyödynnettiin käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen prosessimallia. Keskeisiä menetelmiä olivat käyttäjätutkimus ja iteratiivinen prototyypin suunnittelu. Kokemukset suunnittelufoorumin aikaisemmista versioista ja toisen samantyyppisen verkko-osallistumissovelluksen käytettävyyden arviointi olivat lähtökohtina erityisesti Histan tapauksessa. Käyttäjäkeskeisen lähestymistavan etuina voidaan todeta käytettävyysnäkökulman lisäksi käyttäjien sitoutuminen sovelluksen käyttöön. Prototyypin iteratiivinen suunnittelu oli toimiva menetelmä käyttäjien kanssa toimimiseen. Menetelmä auttoi havainnollistamaan suunnitteluratkaisuja käyttäjille. Erityisen hyvin menetelmä tuki testauksen kohdentamista käsillä oleviin kysymyksiin ja ratkaisuihin suunnittelun eri vaiheissa. Tutkimuksen aikana havaittiin, että käyttäjäkeskeisyyden tulee työkalujen ja menetelmien ohella toteutua myös verkko-osallistumisprosessissa. Espoon kaupungin kaavoitusviranomaisten kanssa kehitettiin yhteistyömalli, joka linkittää verkko-osallistumisen viralliseen kaavoitusprosessiin. Lisäksi tutkimuksessa tunnistettiin osa-alueita, jotka edellyttävät erityistä huomiota verkko-osallistumissovelluksia suunniteltaessa. Näitä ovat hankkeen, toimijoiden ja paikallisuuden analysointi. Nämä tekijät mahdollistavat sovelluksen käyttökontekstin ja lähtökohtien syvällisemmän ymmärtämisen. Internet-pohjaiset verkko-osallistumismenetelmät näyttävät tukevan perinteisiä menetelmiä paremmin yhdyskuntasuunnittelun jatkuvuutta ja pitkäjänteisyyttä. Julkaisujärjestelmä mahdollistaa aineistojen säilyttämisen ja niiden saatavuuden vuosienkin jälkeen. Myös verkossa käyty keskustelu säilyy, ja aiheisiin voidaan palata suunnittelun myöhemmässä vaiheessa. Erityisesti kansalaiset saavat näin kokonaisvaltaisemman kuvan suunnitelmista ja niihin liittyvästä keskustelusta.
Description
Supervisor
Staffans, Aija
Keywords
participation, osallistuminen, interaction, vuorovaikutus, urban planning, yhdyskuntasuunnittelu, Internet, kaavoitus, user centred product development, Internet, web application, käyttäjäkeskeinen tuotekehitys, verkkosovellus
Other note
Citation