Tehokas viestintä ohjelmistotestauksen ja laadunhallinnan työvälineenä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2008
Major/Subject
Viestintätekniikka
Mcode
AS-75
Degree programme
Language
fi
Pages
87 s. + liitt.
Series
Abstract
Tämän diplomityön tavoitteena oli selvittää tietyssä ohjelmistotuotantoprojektissa tapahtuvan viestinnän nykytilaa eri testaustyövaiheissa eri osapuolien välillä. Työssä selvitettiin, miten viestintä käytännössä tapahtuu oman ryhmän sisällä sekä eri osapuolten välillä. Lisäksi haluttiin selvittää, mitä asioita on tarpeen viestiä eri osapuolille. Työssä myös tarkasteltiin, mitä viestinnällisiä ongelmia ohjelmistotestauksessa esiintyy sekä millaista tietoa pidetään tärkeänä ohjelmistotestauksen ja laadunhallinnan kannalta. Työ tehtiin yritykselle, joka tarjoaa testaus- ja kehityspalveluita toisille yrityksille. Tässä työssä tarkastelussa keskityttiin viestintään ohjelmistotestauksessa yhden projektin aikana. Tutkimuksen aineisto kerättiin osallistuvan havainnoinnin, kyselylomakkeen ja haastattelun avulla. Aineiston perusteella tulokset voitiin ryhmitellä neljään eri teemaan, jotka olivat ympäristö, mediat, tiedottaminen ja laadunhallinta. Kunkin teeman alle kerättiin joukko niihin liittyviä ongelmia sekä näistä ongelmista ilmenneitä tarpeita. Tuloksia voidaan hyödyntää etenkin yrityksen oman testauskonseptin kehittämisessä viestinnän näkökulmasta katsottuna sekä tulevissa asiakasprojekteissa. Asiakkaan määräämien menetelmien ja prosessien parantamiseksi ovat vaikutusmahdollisuudet rajalliset. Oman yrityksen eri ryhmien välistä viestintää parantamalla voidaan kuitenkin hyödyntää hyväksi havaittuja käytäntöjä myös asiakkaan ryhmien kanssa työskenneltäessä.
Description
Supervisor
Hyvönen, Eero
Thesis advisor
Kuhlberg, Miika
Keywords
CMMI, CMMI, communication, laadunhallinta, quality, ohjelmistotestaus, software testing, testausprosessi, test process, viestintä
Other note
Citation