Ne tuli esiin ihon alta — Tatuoinnit kehollisena vuorovaikutussuhteena

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2021
Department
Major/Subject
Kuvataidekasvatus
Mcode
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
32
Series
Abstract
Tämä kandidaatin opinnäytetyö tarkastelee kuvan ja kehon välistä suhdetta tatuoidun kehon näkökulmasta. Työn lähtökohtana oli selvittää tatuoinnin ja kehon välistä tilaa, sekä niihin liittyviä kehollisia kokemuksia. Tutkielma osallistuu keskusteluun kuvan ja kehon kohtaamisesta, sekä pohtii kuvataidekasvatuksen kentällä vähän huomioita saaneiden tatuointien mahdollisuuksia alan tutkimuksessa sekä käytännössä. Tutkielmaa ohjaavat kysymys ”Millainen on tatuoinnin ja kehon välinen suhde” sekä alakysymykset ”mitä kehollisia kokemuksia tatuointeihin liittyy” ja millaisena tatuoitu keho näytäytyy tatuoidulle”? Tutkielmassa näitä kysymyksiä lähestytään taideperustaisen tutkimisen keinoin. Työn aineistona toimivat omat, sekä kahden muun tutkimukseen osallistuneen henkilön kuvapäiväkirjat, ja niiden pohjalta syntyneet teokset. Menetelmällisesti aineiston tuottamisessa on sovellettu kuvahaastattelua, sekä vapaata taiteellista työskentelyä, joissa on piirteitä myös autoetnografisen kirjoittamisen metodeista. Taiteellisen työskentelyn prosessi lomittuu tutkielmassa aineiston analysoinnin kanssa. Tämän tukena toimii aineiston syklinen koodaus, jossa aineistosta on etsitty toistuvia tatuoinnin ja kehon välistä suhdetta kuvaavia teemoja. Prosessin myötä tatuoinnin ja kehon välistä suhdetta syntyi kuvaamaan kolme pääluokkaa, joiden kautta suhde avautuu dialogisena kuvan ja kehon välisenä liikkeenä. Kuva ja keho vaikuttavat toisiinsa ihon välityksellä, ja määrittyvät jatkuvasti uudelleen suhteessa toisiinsa sekä ympäröivään tilaan. Kuvan ja kehon yhteys näyttäytyy tiiviinä aistisena kokemuksena, joka saa pohtimaan kehoa ja tatuointeja uudesta näkökulmasta. Laajemmin tarkasteltuna tutkielma tarttuu kehon määrittelyyn kysymyksiin ja ehdottaa (keho)taidetta keinona tämän käsitteen laajentamiseen. Tatuoinnit esitetään siinä kuvataidekasvatuksen kannalta kiinnostavana väylänä kuvien kokemuksellisuuden, mutta myös kehosuhteen tutkimiseen ja laajentamiseen.
Description
Supervisor
Ylirisku, Henrika
Thesis advisor
Ylirisku, Henrika
Keywords
keho, kehollisuus, tatuointi, ruumis, taideperustaisuus, aistisuus
Other note
Citation